Інструкція для посади "Начальник млина", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник млина" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, інші керівні та нормативні матеріали, що стосуються діяльності підприємства;
      - профіль, спеціалізацію й особливості структури підприємства;
      - перспективи технічного, економічного і соціального розвитку борошномельної галузі та підприємства;
      - виробничі потужності підприємства;
      - технологію виробництва продукції;
      - порядок розроблення і затвердження планів виробничо-господарської діяльності підприємства;
      - методи господарювання та управління підприємством;
      - порядок укладання та виконання господарських договорів;
      - досвід передових підприємств, вітчизняні та світові досягнення науки й техніки у борошномельній галузі;
      - економіку, організацію виробництва, праці й управління;
      - основи законодавства України;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник млина призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник млина підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник млина керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник млина під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує, відповідно до законодавчих актів та Статуту підприємства, всіма видами діяльності борошномельного підприємства.

2.2. Забезпечує виконання підприємством завдань, виробничих планів, програми оновлення продукції, плану капітального будівництва, усіх зобов'язань перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками.

2.3. Організовує роботу й ефективну взаємодію виробничих одиниць, цехів та інших структурних підрозділів підприємства, спрямовує їх діяльність на виконання виробничих завдань з одержання борошна та манної крупи; раціональне використання устаткування та зерна, високу якість продукції, що виготовляється.

2.4. Забезпечує вдосконалення виробництва, підвищення продуктивності праці, ефективності виробництва та якості продукції, упроваджуючи нову техніку, прогресивні технології, наукову організацію праці, виробництва й управління.

2.5. Організовує виробничо-господарську діяльність підприємства на підставі застосування методів науково обґрунтованого планування, нормативів матеріальних, фінансових та трудових витрат, максимальної мобілізації резервів виробництва.

2.6. Вживає заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду робітників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог чинного законодавства про охорону навколишнього середовища.

2.7. Здійснює заходи щодо соціального розвитку колективу підприємства, забезпечує укладання та виконання колективного договору.

2.8. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав і доручає виконання окремих виробничо-господарських функцій іншим посадовим особам - заступникам начальника млина, керівникам виробничих дільниць, а також функціональних та виробничих підрозділів підприємства.

2.9. Забезпечує додержання законності в діяльності підприємства, активне використання правових засобів для вдосконалення управління.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник млина має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник млина має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник млина має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник млина має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник млина має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник млина має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник млина має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник млина має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник млина має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник млина несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник млина несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник млина несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник млина несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник млина несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник млина несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник млина несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.