Інструкція для посади "Інженер служби розподільних мереж I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер служби розподільних мереж I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера служби розподільних мереж II категорії: для магістра - не менше 1 року, спеціаліста - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази органів вищого рівня;
      - розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з ремонту й технічного обслуговування устаткування розподільних мереж;
      - Правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж;
      - правила Держнаглядохоронпраці;
      - будівельні норми й правила (у межах для даної посади);
      - Правила влаштування електроустановок;
      - Правила застосування і випробування засобів захисту, використовуваних в електроустановках;
      - положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників підприємств, установ і організацій галузі з питань охорони праці та експлуатації устаткування;
      - принципові схеми розподільних мереж;
      - принципові схеми і принципи роботи релейних захистів, автоматичних і регулювальних пристроїв, контрольно-вимірювальних приладів, засобів сигналізації і зв'язку;
      - передовий виробничий досвід за профілем своєї діяльності;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Інженер служби розподільних мереж I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер служби розподільних мереж I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер служби розподільних мереж I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер служби розподільних мереж I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Складає плани й організовує проведення перевірок технічного стану устаткування розподільних мереж.

2.2. Складає графіки проведення ремонтів розподільних мереж, бере участь у розподілі матеріалів та устаткування по районах електричних мереж у відповідності до графіка ремонтів.

2.3. Бере участь у розробленні і впровадженні методів ремонту і технічного обслуговування устаткування розподільних мереж та заходів щодо вдосконалення схеми електричних мереж.

2.4. Надає допомогу районам електричних мереж у розробленні та впровадженні заходів щодо підвищення надійності роботи устаткування розподільних мереж.

2.5. Бере участь у роботі комісій з приймання устаткування з капітального ремонту й монтажу.

2.6. Розробляє експлуатаційні інструкції, технологічні карти проведення відповідних робіт і надає допомогу персоналу районів електричних мереж у розробленні місцевих інструкцій.

2.7. Бере участь у розслідуванні аварій і відмов у роботі устаткування розподільних мереж.

2.8. Розглядає проекти нових і реконструйованих об'єктів розподільних мереж і підготовляє технічні умови на проектування.

2.9. Контролює ведення робітниками районів електричних мереж технічної документації.

2.10. Бере участь у роботі з атестації робочих місць.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер служби розподільних мереж I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер служби розподільних мереж I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер служби розподільних мереж I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер служби розподільних мереж I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер служби розподільних мереж I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер служби розподільних мереж I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер служби розподільних мереж I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер служби розподільних мереж I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер служби розподільних мереж I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер служби розподільних мереж I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер служби розподільних мереж I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер служби розподільних мереж I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер служби розподільних мереж I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер служби розподільних мереж I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер служби розподільних мереж I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер служби розподільних мереж I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.