Інструкція для посади "Начальник спеціалізованої протифонтанної служби", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник спеціалізованої протифонтанної служби" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи за фахом на керівних посадах нижчого рівня - не менше 3 років. Післядипломна освіта: магістр управління у сфері цивільного захисту. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони, укази, постанови, розпорядження, інші нормативно-правові документи, що регулюють діяльність воєнізованих аварійно-рятувальних служб;
      - законодавство з охорони праці та соціального страхування. Можливості використання техніки, устатковання, технічних засобів, які знаходяться на оснащенні підпорядкованої служби, тактику та організацію робіт з рятування людей, ліквідації аварій, надзвичайних ситуацій та їх профілактики;
      - методику розроблення та погодження планів ліквідації аварій, на об'єктах і територіях, що обслуговуються службою;
      - технологію ведення аварійно-рятувальних робіт, технічні засоби, що використовуються, ступінь аварійної небезпеки, рівень готовності своєї служби до рятування людей та ліквідації аварій;
      - досягнення науки і техніки, які можна використовувати під час проведення аварійно-рятувальних робіт;
      - досвід ліквідації особливо складних аварій на різних об'єктах;
      - перспективи технічного, економічного та соціального розвитку протифонтанної служби;
      - методи господарювання та основи трудового законодавства;
      - економіку, організацію виробництва, праці та управління;
      - правила та норми з охорони праці та пожежної безпеки.

1.4. Начальник спеціалізованої протифонтанної служби призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник спеціалізованої протифонтанної служби підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник спеціалізованої протифонтанної служби керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник спеціалізованої протифонтанної служби під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво спеціалізованою протифонтанною службою та його структурними підрозділами.

2.2. Організує та здійснює керівництво виконанням заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

2.3. Забезпечує участь підпорядкованих сил та відповідних технічних засобів у проведенні робіт з ліквідації відкритих нафтових та газових фонтанів, аварійно-рятувальних робіт в районі виникнення надзвичайної ситуації.

2.4. Здійснює контроль за станом службової діяльності у тому числі за проведенням підпорядкованими підрозділами профілактичної роботи із запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

2.5. Співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, суб'єктами господарської діяльності з питань запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та мінімізації їх негативних наслідків.

2.6. Погоджує плани локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій і аварій на підприємствах і територіях, що обслуговуються.

2.7. Бере участь у розробленні оперативних планів ліквідації аварій та наслідків надзвичайних ситуацій.

2.8. Керує аварійно-рятувальними роботами під час ліквідації складних аварій та наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

2.9. Організовує заняття зі спеціальної підготовки з командирами оперативних підрозділів.

2.10. Здійснює аналіз аварійно-рятувальних, пошуково-рятувальних, відновлюваних робіт, які виконувались під час ліквідації особливо складних аварій та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, та розроблює пропозиції щодо підвищення їх ефективності.

2.11. Керує навчанням з професійної підготовки та підвищенням кваліфікації особового складу.

2.12. Забезпечує належні умови праці особовому складу служби з дотриманням норм трудового законодавства та охорони праці.

2.13. Бере участь в комісіях з розслідування нещасних випадків, професійних захворювань, причин виникнення відкритих нафтових і газових фонтанів та інших аварій техногенного і природного характеру.

2.14. Вживає заходів щодо створення та підтримки у належному стані відповідних матеріально-технічних резервів для забезпечення можливості проведення аварійно-рятувальних робіт в автономному режимі.

2.15. Поширює позитивний досвід роботи між структурними підрозділами протифонтанної служби.

2.16. Забезпечує здійснення капітального та поточного ремонтів будівель та споруд підпорядкованої служби.

2.17. Забезпечує рішення питань щодо придбання та реалізації основних фондів.

2.18. Контролює укладання договорів з підприємствами на обслуговування їх аварійно-рятувальними підрозділами.

2.19. Забезпечує дотримання працівниками законодавства.

2.20. Розглядає звернення, заяви та скарги фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до його компетенції, дає на них відповіді.

2.21. Вносить пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад, переміщення підлеглих працівників.

2.22. Вирішує інші службові завдання у межах своїх повноважень.

2.23. Забезпечує ведення звітної документації в установлені терміни.

2.24. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.25. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник спеціалізованої протифонтанної служби має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник спеціалізованої протифонтанної служби має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник спеціалізованої протифонтанної служби має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник спеціалізованої протифонтанної служби має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник спеціалізованої протифонтанної служби має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник спеціалізованої протифонтанної служби має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник спеціалізованої протифонтанної служби має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник спеціалізованої протифонтанної служби має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник спеціалізованої протифонтанної служби має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник спеціалізованої протифонтанної служби несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник спеціалізованої протифонтанної служби несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник спеціалізованої протифонтанної служби несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник спеціалізованої протифонтанної служби несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник спеціалізованої протифонтанної служби несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник спеціалізованої протифонтанної служби несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник спеціалізованої протифонтанної служби несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.