Інструкція для посади "Начальник полігону", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник полігону" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на керівних посадах в аварійно-рятувальних формуваннях - не менше 3 років. Післядипломна освіта: магістр управління у сфері цивільного захисту. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі та нормативно-правові акти, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші керівні документи, що регламентують діяльність оперативно-рятувальної служби з питань організації навчально-виховного процесу та функціонування воєнізованих аварійно-рятувальних підрозділів, професійної підготовки рядового і начальницького складу;
      - норми матеріально-технічного забезпечення;
      - тактико-технічні можливості протипожежної техніки та правила їх технічної експлуатації;
      - правила зберігання та списання протипожежної техніки, пожежно-технічного оснащення та інших матеріальних цінностей;
      - порядок укладання та оформлення договорів з організаціями з надання платних послуг;
      - правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

1.4. Начальник полігону призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник полігону підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник полігону керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник полігону під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво полігоном.

2.2. Забезпечує роботу з підготовки полігону для проведення навчально-тренувальних занять (підготовка приладів, вогневої смуги психологічної підготовки, теплодимокамер тощо).

2.3. Здійснює матеріально-технічне забезпечення занять аварійно-рятувальною технікою, пожежно-технічним оснащенням, засобами зв'язку та імітації.

2.4. Організовує підготовку методичних документів для проведення практичних занять, інструктажів зі слухачами з питань охорони праці та порядку виконання вправ під час проведення практичних занять.

2.5. Разом з групою психологічного забезпечення під час тестувань і проведення практичних занять визначає ступінь підготовленості слухачів до дій в екстремальних ситуаціях, контролює рівень їх адаптації до фізичних навантажень в умовах теплового впливу та обмеженої видимості тощо та, виходячи з цього, вносить відповідні пропозиції щодо проведення навчально-тренувальних занять.

2.6. За необхідністю здійснює керівництво та забезпечує участь підпорядкованих сил, наявних технічних засобів полігону (у межах їх тактико-технічних можливостей) у проведенні аварійно-рятувальних робіт у районі виникнення надзвичайної ситуації, впроваджує заходи щодо використання існуючих резервів та можливостей.

2.7. Сприяє виконанню робіт за договорами щодо надання додаткових платних послуг юридичним та фізичним особам, якщо це не заважає основній діяльності полігону.

2.8. Організовує навчання і здійснює практичну підготовку населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

2.9. Забезпечує розроблення планів, інструкцій та інших нормативних документів щодо ліквідації надзвичайних ситуацій.

2.10. Організовує збирання, оброблення та аналіз відповідної інформації.

2.11. За результатами аналізів разом з відповідними працівниками виявляє можливості та умови виникнення надзвичайних ситуацій, прогнозує розвиток сценаріїв їх виникнення.

2.12. Контролює розроблення та дотримання інструкцій з безпеки праці під час проведення практичних занять на об'єктах полігону.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник полігону має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник полігону має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник полігону має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник полігону має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник полігону має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник полігону має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник полігону має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник полігону має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник полігону має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник полігону несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник полігону несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник полігону несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник полігону несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник полігону несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник полігону несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник полігону несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.