Інструкція для посади "Майстер аварійно-рятувальних робіт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер аварійно-рятувальних робіт" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - старший майстер. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи за фахом у сфері цивільного захисту на посаді майстра - не менше 2 років. Майстер. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Стаж роботи за фахом у сфері цивільного захисту не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони та інші нормативно-правові акти з питань цивільного захисту, вимоги статутів, наказів, вказівок, інструкцій, що регламентують організацію аварійно-рятувальної служби у підрозділі;
      - основи процесів розвитку і ліквідації пожеж та інших надзвичайних ситуацій;
      - державні будівельні норми щодо вимог безпеки та захисту об'єктів, конструктивні особливості будівель і споруд різного призначення;
      - обов'язки підпорядкованого особового складу;
      - порядок використання та правила технічної експлуатації засобів індивідуального захисту та відповідного інженерно-технічного устатковання;
      - будову ізолюючих апаратів, компресорного обладнання, балонів та терміни і порядок їх обслуговування;
      - принципи роботи в ізолюючому апараті та розрахунок запасу кисню (повітря) і часу роботи в них;
      - порядок спорядження регенеративних патронів, наповнення кисневих (повітряних) балонів;
      - порядок організації та проведення занять з підготовки рятувальників;
      - правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки;
      - порядок роботи із засобами зв'язку;
      - порядок дій за сигналами про надзвичайну ситуацію.

1.4. Майстер аварійно-рятувальних робіт призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер аварійно-рятувальних робіт підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер аварійно-рятувальних робіт керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер аварійно-рятувальних робіт під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво працівниками аварійно-рятувального підрозділу.

2.2. Забезпечує якісне виконання завдань та готовність рятувальників та техніки до проведення аварійно-рятувальних робіт.

2.3. Контролює дотримання правил технічної експлуатації спеціального, аварійно-рятувального спорядження та обладнання, використання його технічних можливостей, раціональне витрачання сировини, матеріалів, палива та енергії.

2.4. Організовує підготовку до проведення аварійно-рятувальних робіт, забезпечує розміщення рятувальників та технічних засобів на напрямках роботи з ліквідації надзвичайних ситуацій, контролює дотримання технології проведення аварійно-рятувальних робіт, оперативно виявляє та ліквідує причини їх порушення.

2.5. Бере участь у прийманні закінчених аварійно-рятувальних робіт та робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій; у розробленні нових та вдосконаленні діючих технологій ліквідації аварій та катастроф.

2.6. Бере участь у організації атестації робочих місць.

2.7. Забезпечує ефективне використання устатковання, оргтехніки, оснащення та інструменту.

2.8. Здійснює формування аварійно-рятувальних підрозділів, доводить завдання підрозділам та окремим працівникам відповідно до затверджених планів та графіків робіт.

2.9. Забезпечує перевірку спеціального та аварійно-рятувального обладнання та спорядження, здійснює усування несправностей та технічне обслуговування у встановлені терміни.

2.10. Виконує, у разі необхідності, обов'язки постового контрольно-пропускного пункту.

2.11. Проводить інструктаж та здійснює контроль щодо дотримання правил з охорони праці, виробничої санітарії, технічної експлуатації устатковання та інструменту.

2.12. Організовує роботу з підвищення кваліфікації та професійної майстерності працівників, оволодіння суміжними професіями, сприяє розвитку наставництва.

2.13. Бере участь у тарифікації робіт і присвоєнні кваліфікаційних розрядів (класів) працівникам підрозділу.

2.14. Аналізує результати діяльності підрозділу, здійснює заходи щодо її поліпшення.

2.15. Забезпечує правильне ведення службової документації та оформлення первинних документів з обліку робочого часу та виконаних робіт.

2.16. Бере участь у розробленні заходів для створення сприятливих умов праці.

2.17. Сприяє створенню у колективі обстановки взаємної допомоги та відповідальності за виконання завдань.

2.18. Подає пропозиції керівництву щодо заохочення працівників підрозділу та притягнення порушників дисципліни до відповідальності.

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер аварійно-рятувальних робіт має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер аварійно-рятувальних робіт має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер аварійно-рятувальних робіт має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер аварійно-рятувальних робіт має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер аварійно-рятувальних робіт має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер аварійно-рятувальних робіт має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер аварійно-рятувальних робіт має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер аварійно-рятувальних робіт має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер аварійно-рятувальних робіт має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер аварійно-рятувальних робіт несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер аварійно-рятувальних робіт несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер аварійно-рятувальних робіт несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер аварійно-рятувальних робіт несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер аварійно-рятувальних робіт несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер аварійно-рятувальних робіт несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер аварійно-рятувальних робіт несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.