Інструкція для посади "Командир взводу спеціалізованої протифонтанної служби", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Командир взводу спеціалізованої протифонтанної служби" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Стаж роботи за фахом - не менше 3 років. Післядипломна освіта у сфері цивільного захисту. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила, норми, стандарти, технічні регламенти, інші нормативні документи з питань, що належать до його компетенції;
      - статути, розпорядження, накази та інші керівні документи, що регулюють діяльність взводу, плани локалізації та ліквідації газонафтоводовиявлень, викидів відкритих нафтових та газових фонтанів та інших аварій та наслідків надзвичайних ситуацій, що виникають на об'єктах, які обслуговуються загоном;
      - техніку та технологію бурових робіт, організацію та порядок проведення робіт з ліквідації відкритих нафтогазових фонтанів, аварійно-рятувальних робіт, способи і методи ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, засоби індивідуального і колективного захисту;
      - правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища.

1.4. Командир взводу спеціалізованої протифонтанної служби призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Командир взводу спеціалізованої протифонтанної служби підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Командир взводу спеціалізованої протифонтанної служби керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Командир взводу спеціалізованої протифонтанної служби під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу взводу, розподіляє обов'язки між особовим складом.

2.2. Забезпечує відповідний рівень готовності особового складу, матеріально-технічних засобів взводу до виїзду для виконання робіт з ліквідації нафтогазоводопроявлень, відкритих нафтових та газових фонтанів, наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

2.3. Здійснює керівництво особовим складом та бере особисту участь під час виконання робіт з ліквідації нафтогазоводопроявлень, відкритих нафтових та газових фонтанів, у рятуванні людей на аварійних об'єктах і територіях.

2.4. Організовує та керує роботами неаварійного характеру, що потребують застосування спеціальних засобів захисту і оснащення.

2.5. Організовує навчання з професійної підготовки з особовим складом взводу, в тому числі із застосуванням засобів індивідуального захисту в учбово-тренувальних комплексах, на учбових полігонах з опрацюванням прийомів рятування людей, надання першої медичної допомоги потерпілим тощо.

2.6. Забезпечує стан постійної готовності, належне використання і зберігання аварійно-рятувальної техніки та спорядження.

2.7. Контролює дотримання правил пожежної безпеки під час проведення вогневих робіт та забезпечує підготовку відповідних даних про стан протипожежного захисту.

2.8. Бере участь в аналізі та оцінці аварійної ситуації, розробленні заходів, спрямованих на ліквідацію нафтогазоводопроявлень, відкритих нафтових та газових фонтанів, рятуванні людей на аварійних об'єктах і територіях.

2.9. Проводить інструктаж особового складу взводу перед початком робіт, забезпечує оформлення письмового дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, контролює їх безпечне виконання.

2.10. Проводить в установлені терміни відповідні інструктажі та навчання працівників безпечним прийомам і методам праці.

2.11. Забезпечує виконання вимог охорони праці щодо створення здорових та безпечних умов праці, виконання вимог виробничої санітарії та пожежної безпеки.

2.12. Складає плани дооснащення та переоснащення взводу новою технікою, спеціальним устаткованням, пристроями та засобами індивідуального захисту.

2.13. Організовує та контролює ведення необхідної службової документації взводу.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Командир взводу спеціалізованої протифонтанної служби має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Командир взводу спеціалізованої протифонтанної служби має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Командир взводу спеціалізованої протифонтанної служби має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Командир взводу спеціалізованої протифонтанної служби має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Командир взводу спеціалізованої протифонтанної служби має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Командир взводу спеціалізованої протифонтанної служби має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Командир взводу спеціалізованої протифонтанної служби має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Командир взводу спеціалізованої протифонтанної служби має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Командир взводу спеціалізованої протифонтанної служби має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Командир взводу спеціалізованої протифонтанної служби несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Командир взводу спеціалізованої протифонтанної служби несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Командир взводу спеціалізованої протифонтанної служби несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Командир взводу спеціалізованої протифонтанної служби несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Командир взводу спеціалізованої протифонтанної служби несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Командир взводу спеціалізованої протифонтанної служби несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Командир взводу спеціалізованої протифонтанної служби несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.