Інструкція для посади "Командир загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Командир загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи за фахом у сфері цивільного захисту на керівних посадах нижчого рівня - не менше 3 років. Післядипломна освіта: магістр управління у сфері цивільного захисту. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі та нормативні акти України з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
      - правила, норми, стандарти, технічні регламенти, інші нормативні документи з питань, що належать до його компетенції;
      - статути, розпорядження та накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, документи, що регулюють діяльність воєнізованих аварійно-рятувальних служб та загонів;
      - техніку, технічні засоби та обладнання, які є на оснащенні загону;
      - способи надання першої медичної допомоги постраждалим;
      - ділові, професійні та моральні якості командирів взводів та відділень, їх заступників, рятувальників;
      - основи економіки, організації праці та управління, основи трудового законодавства;
      - правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища.

1.4. Командир загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Командир загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Командир загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Командир загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу загону оперативно-рятувальної служби, розподіляє обов'язки між підлеглими.

2.2. Здійснює керівництво та організовує виконання заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

2.3. Забезпечує участь підпорядкованих сил та засобів у межах їх тактико-технічних можливостей у проведенні аварійно-рятувальних робіт та стежить за дотриманням особовим складом вимог безпеки праці під час їх виконання.

2.4. Організовує розроблення проектів оперативних планів ліквідації надзвичайних ситуацій, обґрунтувань, пояснювальних записів та звітів, подає їх на розгляд керівництву.

2.5. Збирає, обробляє та готує аналітичні матеріали з питань оперативно-рятувальних робіт.

2.6. Аналізує стан аварійної ситуації, виявляє потенційні види небезпеки, готує висновки, прогнозує виникнення надзвичайних ситуацій та розвиток можливих подій.

2.7. Бере участь у проведенні аварійно-рятувальних робіт, впровадженні заходів щодо ефективного використання існуючих резервів та можливостей при локалізації надзвичайних ситуацій.

2.8. Забезпечує надання першої медичної допомоги постраждалим.

2.9. Бере участь у розслідуванні причин виникнення надзвичайних ситуацій, аналізує ці причини, у тому числі що виникли внаслідок невиконання заходів щодо запобігання таким ситуаціям.

2.10. Організовує виконання робіт за договорами з надання додаткових платних послуг юридичним та фізичним особам з питань оперативно-рятувальних робіт, якщо це не суперечить основній діяльності загону.

2.11. Вживає необхідних заходів щодо матеріального забезпечення та технічного оснащення загону у відповідності з напрямами його діяльності.

2.12. Забезпечує проведення технічного обслуговування та ремонту закріпленого за загоном устатковання та оснащення.

2.13. Контролює дотримання правил технічної експлуатації та зберігання техніки.

2.14. Організовує та здійснює підготовку особового складу загону до дій за призначенням, вживає необхідних заходів щодо підвищення їх кваліфікації.

2.15. Сприяє своєчасному та якісному виконанню підлеглими функціональних обов'язків.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Командир загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Командир загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Командир загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Командир загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Командир загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Командир загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Командир загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Командир загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Командир загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Командир загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Командир загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Командир загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Командир загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Командир загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Командир загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Командир загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Командир спеціалізованого аварійно-рятувального загону: здійснює комплекс заходів щодо проведення підпорядкованими силами і засобами спеціалізованих аварійно-рятувальних робіт; готує вихідні дані, розрахунки та обґрунтування до планів ліквідації надзвичайних ситуацій та відповідно організовує їх ліквідацію.

5.2. Командир загону спеціалізованої протифонтанної служби: здійснює комплекс заходів щодо проведення підпорядкованими силами і засобами аварійно-рятувальних робіт на об'єктах нафтогазового комплексу; готує вихідні дані, розрахунки та обгрунтування до планів ліквідації (реагування) газонафтоводовиявлень, викидів та відкритих фонтанів; бере участь у роботі комісій із розслідування причин виникнення відкритих нафтових та газових фонтанів.

5.3. Командир транспортного загону: здійснює комплекс заходів, спрямованих на підтримання технічних засобів у готовності до використання за призначенням; організує роботу з обліку наявності та руху техніки, обладнання, складання та оформлення технічної та звітної документації; здійснює транспортні роботи з евакуації із небезпечної зони людей та матеріальних цінностей; організовує доставку до зони надзвичайної ситуації необхідних спеціалізованих вантажів, засобів рятування та захисту.