Інструкція для посади "Інженер з радіаційної безпеки", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер з радіаційної безпеки" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - інженер з радіаційної безпеки I категорії. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на посаді інженера з радіаційної безпеки II категорії - не менше 2 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер з радіаційної безпеки II категорії. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на посаді інженера з радіаційної безпеки - не менше 1 року. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер з радіаційної безпеки. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Без вимог до стажу роботи. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі та нормативно-правові акти України, що регулюють радіаційну безпеку в країні;
      - основи ядерної фізики, радіохімії, теорії взаємодії радіоактивних випромінювань з речовинами;
      - фізичні основи спектрометрії радіоактивних випромінювань за допомогою детекторів, процеси та параметри технологічних режимів;
      - властивості іонізуючих випромінювань і методи їх реєстрації;
      - способи складання схем та вузлів радіометричної апаратури для виконання необхідних досліджень;
      - способи приготування робочих еталонних джерел;
      - способи відбору, приготування і вимірювань проб.

1.4. Інженер з радіаційної безпеки призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер з радіаційної безпеки підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер з радіаційної безпеки керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер з радіаційної безпеки під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює контроль за дотриманням на підконтрольних об'єктах чинного законодавства, правил, стандартів, норм, положень та інструкцій у сфері радіаційної безпеки.

2.2. Забезпечує дотримання методів радіаційного контролю на пункті захоронення радіоактивних відходів, станції дезактивації спецодягу та в радіологічній лабораторії.

2.3. Бере участь в експериментальних роботах з удосконалення методів захоронення радіоактивних відходів, дезактивації спецодягу, розрядження відпрацьованих джерел іонізуючих випромінювань, перетарювання радіоактивних речовин та охорони навколишнього середовища.

2.4. Утримує в належному стані і забезпечує безпечну експлуатацію приладів, устатковання, інструментів, пристроїв для ведення радіаційного спостереження.

2.5. Бере участь у розробленні інструкцій з радіаційної безпеки, рекомендацій щодо прийняття рішень про впровадження заходів захисту населення та довкілля, погоджує технічну документацію на радіаційно-небезпечні об'єкти.

2.6. Проводить необхідні спектрометричні та фізико-хімічні виміри та розрахунки проб виробничого та навколишнього середовища.

2.7. Виконує статистичну обробку результатів дозиметричних і радіологічних вимірювань.

2.8. Проводить радіаційний контроль та оцінює радіаційну обстановку, веде облікову документацію виконаних робіт, бере участь у складанні звітів з дозиметричного і радіологічного контролю.

2.9. Здійснює збирання, узагальнення і збереження інформації про стан радіаційної обстановки для прийняття рішень про реагування на негативні зміни стану довкілля та захисту населення і територій у разі виникнення надзвичайної ситуації або інших подій з радіоактивними речовинами.

2.10. Бере участь у складанні необхідної документації на перевезення та захоронення радіоактивних відходів.

2.11. Забезпечує виконання протирадіаційних та протипожежних заходів.

2.12. Інженер з радіаційної безпеки належить до персоналу категорії "А" осіб, що опромінюються, працюючи в зоні дії іонізуючого випромінювання.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер з радіаційної безпеки має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер з радіаційної безпеки має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер з радіаційної безпеки має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер з радіаційної безпеки має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер з радіаційної безпеки має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер з радіаційної безпеки має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер з радіаційної безпеки має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер з радіаційної безпеки має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер з радіаційної безпеки має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер з радіаційної безпеки несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер з радіаційної безпеки несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер з радіаційної безпеки несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер з радіаційної безпеки несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер з радіаційної безпеки несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер з радіаційної безпеки несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер з радіаційної безпеки несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.