Інструкція для посади "Головний електромеханік", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний електромеханік" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації виконання електромеханічних робіт та обслуговування й ремонту електромеханічної системи діючих машин, механізмів, верстатів, двигунів, агрегатів і устаткування;
      - профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства, перспективи його розвитку;
      - основи технології виробництва продукції підприємства;
      - виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості та режими роботи устаткування, правила його експлуатації;
      - порядок і методи планування та виконання електромеханічних робіт;
      - систему планово-запобіжного ремонту;
      - положення, інструкції та інші керівні матеріали з розроблення та оформлення технічної документації;
      - вимоги раціональної організації праці під час виконання електромеханічних робіт;
      - передовий вітчизняний та світовий досвід з обслуговування та ремонту устаткування;
      - основи економіки та менеджменту, організацію виробництва, праці та управління;
      - основи екологічного законодавства;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Головний електромеханік призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний електромеханік підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний електромеханік керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний електромеханік під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює організацію та керівництво роботами з обслуговування й ремонту електромеханічної системи діючих машин, механізмів, верстатів, двигунів, агрегатів і устаткування.

2.2. Забезпечує постійний контроль за безперебійною й технічно правильною експлуатацією устаткування, утримання його в працездатному стані.

2.3. Здійснює контроль за дотриманням технологічних процесів, впровадженням у виробництво прогресивних форм і методів виконання електромеханічних робіт.

2.4. Організовує розроблення планів (графіків) оглядів, випробувань та профілактичних ремонтів електромеханічної системи устаткування, затверджує ці плани та контролює їх виконання.

2.5. Керує розробленням нормативних матеріалів з ремонту електромеханічної системи устаткування, витрат матеріалів на ремонтно-експлуатаційні потреби, складанням кошторисів на проведення ремонтів, оформленням заявок на придбання матеріалів та запасних частин.

2.6. Організовує ведення обліку та аналізу поломок електромеханічної системи устаткування, розроблення та впровадження заходів щодо їх ліквідації та запобігання.

2.7. Бере участь у підготовці пропозицій з модернізації устаткування, реконструкції, технічного переозброєння підприємства, впровадженні засобів комплексної механізації та автоматизації технологічних процесів.

2.8. Бере участь в експериментальних, налагоджувальних та інших роботах з упровадження та освоєння нової техніки, у випробуваннях устаткування, прийманні нового та відремонтованого устаткування.

2.9. Забезпечує додержання правил і норм з охорони праці під час проведення ремонтних робіт електромеханічної системи устаткування, двигунів, агрегатів тощо.

2.10. Бере участь у розробленні та впровадженні заходів щодо створення безпечних і сприятливих умов праці під час виконання електромеханічних робіт з ремонту устаткування, організації ремонтних робіт на основі механізації праці та впровадження передового досвіду, в розгляді раціоналізаторських пропозицій стосовно поліпшення роботи устаткування та сприяє впровадженню прийнятих пропозицій.

2.11. Керує підпорядкованими працівниками.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний електромеханік має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний електромеханік має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний електромеханік має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний електромеханік має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний електромеханік має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний електромеханік має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний електромеханік має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний електромеханік має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний електромеханік має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний електромеханік несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний електромеханік несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний електромеханік несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний електромеханік несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний електромеханік несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний електромеханік несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний електромеханік несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.