Інструкція для посади "Головний юристконсультант", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний юристконсультант" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі акти, що регламентують виробничо-господарську і фінансову діяльність підприємства, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з правової діяльності підприємства;
      - чинне законодавство;
      - цивільне, трудове, фінансове, адміністративне право;
      - податкове законодавство;
      - екологічне законодавство;
      - порядок ведення обліку і складання звітності про господарсько-фінансову діяльність підприємства;
      - порядок укладення і оформлення господарських договорів, колективних договорів, тарифних угод, порядок систематизації, обліку і ведення правової документації з використанням сучасних інформаційних технологій;
      - правила ділового етикету;
      - засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку;
      - основи економіки, організації праці, виробництва та управління.

1.4. Головний юристконсультант призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний юристконсультант підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний юристконсультант керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний юристконсультант під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво правовою роботою на підприємстві, забезпечуючи додержання законності в діяльності підприємства і захист його правових інтересів.

2.2. Очолює розроблення та розробляє документи правового характеру.

2.3. Організовує підготовку висновків з правових питань, які виникають у процесі діяльності підприємства, проектів нормативних актів, що надходять до підприємства, а також розроблення пропозицій для удосконалення діяльності підприємства.

2.4. Забезпечує правову допомогу структурним підрозділам і громадським організаціям з претензійної роботи, роз'яснення чинного законодавства і порядок його застосування; підготовку матеріалів про розкрадання, розтрати, нестачі, випуск недоброякісної, нестандартної і некомплектної продукції, порушення екологічного законодавства та про інші правопорушення.

2.5. Забезпечує підготовку і передавання необхідних матеріалів до господарського суду, контроль своєчасного подання довідок, розрахунків, пояснень та інших матеріалів для підготовки відповідей на претензії.

2.6. Контролює своєчасне оформлення матеріалів щодо притягнення працівників до дисциплінарної та матеріальної відповідальності.

2.7. Представляє інтереси підприємства в господарському суді, а також у державних і громадських організаціях у процесі розгляду правових питань, здійснює ведення судових справ.

2.8. Очолює роботу з аналізу і узагальнення результатів розгляду претензій судових справ, а також практики укладення і виконання господарських договорів з метою розроблення відповідних пропозицій для усунення виявлених недоліків і поліпшення господарсько-фінансової діяльності підприємства.

2.9. Бере участь у підготовці та укладенні колективних договорів, галузевих тарифних угод, укладенні господарських договорів, готує висновки про їх юридичну обґрунтованість.

2.10. Забезпечує контроль за додержанням на підприємстві встановленого чинним законодавством порядку сертифікації продукції, приймання товарів за кількістю і якістю.

2.11. Організовує разом з підрозділами підприємства підготовку пропозицій про зміну чинних або відміну тих наказів, що втратили чинність.

2.12. Забезпечує систематичний облік, зберігання, внесення прийнятих змін в законодавчі і нормативні акти, що надходять на підприємство.

2.13. Забезпечує правову пропаганду, а також організацію роботи з ознайомлення посадових осіб підприємства з нормативними актами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві.

2.14. Дотримується конфіденційності у роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.

2.15. Організовує надання консультацій працівникам підприємства з правових питань.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний юристконсультант має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний юристконсультант має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний юристконсультант має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний юристконсультант має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний юристконсультант має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний юристконсультант має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний юристконсультант має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний юристконсультант має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний юристконсультант має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний юристконсультант несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний юристконсультант несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний юристконсультант несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний юристконсультант несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний юристконсультант несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний юристконсультант несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний юристконсультант несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.