Інструкція для посади "Головний фахівець з автоматизованих систем керування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний фахівець з автоматизованих систем керування" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, нормативні і методичні матеріали з організації автоматизованих систем керування виробництвом;
      - перспективи розвитку виробництва;
      - технологію виробництва продукції підприємства;
      - організацію техніко-економічного планування та оперативного керування виробництвом;
      - структуру підприємства, виробничі та функціональні зв'язки між його підрозділами;
      - задачі та склад автоматизованих систем керування виробництвом;
      - порядок розроблення проектів автоматизованих систем керування виробництвом;
      - технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і правила експлуатації засобів оброблення та передавання інформації;
      - порядок постановки задач, їх алгоритмізації;
      - основи теорії економічної кібернетики, проектування механізованого оброблення інформації та програмування;
      - стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації;
      - сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку;
      - порядок розроблення та оформлення технічної документації;
      - основи економіки, організації праці, виробництва та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Головний фахівець з автоматизованих систем керування призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний фахівець з автоматизованих систем керування підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний фахівець з автоматизованих систем керування керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний фахівець з автоматизованих систем керування під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує розробленням і впровадженням проектів удосконалення керування виробництвом на основі використання сучасних методів обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку, елементів теорії економічної кібернетики.

2.2. Організовує проведення досліджень систем керування, порядку і методів планування і регулювання виробництва з метою визначення можливості формалізації елементів діючої системи та доцільності переводу на автоматизований режим, а також вивчення проблем обслуговування автоматизованих систем керування підприємством і його підрозділами.

2.3. Бере участь у складанні технічних завдань зі створення автоматизованих систем керування виробництвом.

2.4. Забезпечує підготовку планів проектування та упровадження автоматизованих систем керування та контроль за їх виконанням, постановку задач, їх алгоритмізацію, зв'язок організаційного та технічного забезпечення всіх підсистем, створення та впровадження типових блоків.

2.5. Організовує роботу з використання передового досвіду проектування та експлуатації автоматизованих систем керування.

2.6. Керує розробленням інструкцій, методичних і нормативних матеріалів, пов'язаних з інформаційним забезпеченням автоматизованих систем керування (кодування сировини, матеріалів, готових виробів, деталей, складальних одиниць, підготовка необхідних довідників, дешифраторів тощо), а також уведенням підсистеми нормативно-довідкової інформації.

2.7. Проводить роботу з установлення, налагодження, дослідної перевірки і введення в експлуатацію технічних засобів автоматизованих систем керування.

2.8. Забезпечує безперебійне функціонування систем і вживає оперативних заходів щодо усунення порушень, які виникають у процесі роботи.

2.9. Забезпечує авторський нагляд і періодичний контроль вхідної і вихідної документації.

2.10. Аналізує відмову систем, розробляє заходи щодо підвищення якості та надійності автоматизованих систем керування, розширення сфери їх застосування, модернізації технічних засобів, а також удосконалення організації та методів підготовки задач з алгоритмізації з метою скорочення строків і вартості проектування автоматизованих систем керування.

2.11. Надає методичну допомогу підрозділам підприємства в підготовці вихідних даних, розшифруванні інформації, обробленої на засобах обчислювальної техніки, механізації та автоматизації процесів керування виробництвом.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний фахівець з автоматизованих систем керування має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний фахівець з автоматизованих систем керування має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний фахівець з автоматизованих систем керування має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний фахівець з автоматизованих систем керування має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний фахівець з автоматизованих систем керування має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний фахівець з автоматизованих систем керування має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний фахівець з автоматизованих систем керування має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний фахівець з автоматизованих систем керування має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний фахівець з автоматизованих систем керування має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний фахівець з автоматизованих систем керування несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний фахівець з автоматизованих систем керування несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний фахівець з автоматизованих систем керування несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний фахівець з автоматизованих систем керування несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний фахівець з автоматизованих систем керування несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний фахівець з автоматизованих систем керування несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний фахівець з автоматизованих систем керування несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.