Інструкція для посади "Голова ради", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Голова ради" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі та нормативно-правові акти, які регламентують основні напрями розвитку відповідної галузі науки, техніки;
      - профіль і спеціалізацію підприємства (установи);
      - перспективи розвитку підприємства;
      - методи проведення наукових досліджень, експериментальних робіт;
      - систему інформаційного забезпечення підприємства (установи);
      - досягнення вітчизняної й світової науки і практики у відповідній галузі виробництва;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Голова ради призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Голова ради підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Голова ради керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Голова ради під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує роботою науково-технічної ради, яка є колегіальним дорадчим органом управління науково-технічною діяльністю підприємства (установи).

2.2. Організовує роботу та ефективну взаємодію всіх членів науково-технічної ради, спрямовує їх діяльність на розвиток і вдосконалення технологічних процесів та режимів виробництва.

2.3. Забезпечує вирішення науково-технічною радою питань з визначення перспективних напрямів науково-технічної діяльності, здійснення науково-технічної оцінки тематики та результатів науково-дослідних робіт, розгляду та затвердження поточних планів наукових досліджень, затвердження тем дисертацій здобувачів та аспірантів, їх наукових керівників (консультантів), затвердження результатів атестації наукових працівників.

2.4. Узагальнює матеріали з результатів діяльності науково-технічної ради, організовує оформлення протоколів засідань, стежить за виконанням рішень науково-технічної ради.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Голова ради має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Голова ради має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Голова ради має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Голова ради має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Голова ради має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Голова ради має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Голова ради має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Голова ради має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Голова ради має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Голова ради несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Голова ради несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Голова ради несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Голова ради несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Голова ради несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Голова ради несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Голова ради несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.