Інструкція для посади "Головний електрик", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний електрик" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації енергетичного обслуговування підприємства;
      - профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства, перспективи його розвитку;
      - основи технології виробництва продукції підприємства;
      - виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості та режими роботи електричного устаткування, енергоспоживаючих установок, правила їх експлуатації;
      - порядок і методи планування роботи електричного устаткування та проведення ремонтних робіт;
      - систему планово-запобіжного ремонту та раціональної експлуатації електричного устаткування;
      - положення, інструкції та інші керівні матеріали з розроблення та оформлення технічної документації;
      - правила приймання і здавання електричного устаткування після монтування й ремонту;
      - вимоги раціональної організації праці під час експлуатації, ремонту й модернізації електричного устаткування;
      - порядок розроблення норм витрат електричної енергії;
      - порядок укладання договорів щодо забезпечення підприємства електроенергією;
      - передовий вітчизняний та світовий досвід у сфері енергетичного забезпечення виробництва;
      - основи економіки та менеджменту, організацію виробництва, праці та управління;
      - основи екологічного законодавства;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Головний електрик призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний електрик підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний електрик керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний електрик під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво проектуванням систем для генерації, передавання та розподілення електричної енергії, систем для електричних двигунів та іншого електроустаткування.

2.2. Організовує правильну експлуатацію та своєчасний ремонт електричних систем, двигунів та електроустаткування.

2.3. Забезпечує безперебійну роботу всіх електросистем, розподільних мереж та комунікацій.

2.4. Бере участь у розгляді проектів реконструкції та модернізації систем енергозабезпечення підприємства та його підрозділів, складанні технічних завдань на проектування нових та реконструкцію діючих енергоблоків.

2.5. Забезпечує здійснення нагляду за контрольно-вимірювальними електротехнічними приладами, додержанням заданих параметрів з ефективного розподілення та використання електроенергії.

2.6. Стежить за економним витрачанням електроенергії на підприємстві та у його підрозділах.

2.7. Організовує та здійснює контроль за виготовленням, експлуатацією та обслуговуванням електричних систем, двигунів та електроустаткування, проведенням профілактичних та ремонтних робіт згідно із встановленими графіками.

2.8. Організовує перевірку приладів обліку, контролю, захисту та автоматики.

2.9. Організовує ведення обліку та аналізу аварій електричних систем та електроустаткування, розробляє та впроваджує заходи із запобігання аваріям, поломкам і підвищеному зносу устаткування.

2.10. Розглядає раціоналізаторські пропозиції та винаходи стосовно удосконалення електроустаткування, готує висновки по них і організовує впровадження прийнятих пропозицій.

2.11. Здійснює контроль за дотриманням правил охорони праці та безпечного виконання робіт.

2.12. Керує підпорядкованими працівниками.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний електрик має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний електрик має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний електрик має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний електрик має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний електрик має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний електрик має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний електрик має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний електрик має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний електрик має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний електрик несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний електрик несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний електрик несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний електрик несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний електрик несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний електрик несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний електрик несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.