Інструкція для посади "Керівник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Керівник" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, укази, розпорядження та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності департаменту;
      - профіль, спеціалізацію й особливості структури департаменту;
      - Господарський кодекс, податкове та екологічне законодавство;
      - вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і департаменту;
      - кадрові ресурси підприємства;
      - ринкові методи господарювання та управління;
      - кон'юнктуру ринку;
      - порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів;
      - вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва;
      - основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління;
      - етику ділового спілкування та ведення переговорів;
      - трудове законодавство.

1.4. Керівник призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Керівник підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Керівник керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Керівник під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво департаментом з певного виду діяльності відповідно до чинних законодавчих і нормативних актів у межах обов'язків, встановлених положенням (статутом), з метою досягнення найбільшої ефективності роботи.

2.2. Визначає та формує стратегію розвитку департаменту і забезпечує її виконання.

2.3. Несе відповідальність за наслідки прийнятих рішень, фінансово-господарські результати діяльності департаменту.

2.4. Забезпечує виконання покладених на департамент завдань, організовує роботу та ефективну взаємодію усіх структурних підрозділів департаменту, спрямовує їх діяльність на виконання програм, планових завдань, договірних зобов'язань, забезпечуючи ефективне та цільове використання матеріальних і фінансових ресурсів, зниження їх витрат.

2.5. Здійснює аналіз стану і тенденції розвитку відповідної сфери діяльності, хід виконання затверджених програм розвитку та діяльності департаменту.

2.6. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав та доручає виконання окремих методично-технічних або організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам, керівникам інших функціональних підрозділів у складі департаменту.

2.7. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку.

2.8. Організовує розроблення та впровадження інструкцій, положень, методик, що потрібні в діяльності департаменту.

2.9. Забезпечує поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності праці, а також посилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу.

2.10. Вживає заходів щодо забезпечення департаменту кваліфікованими кадрами, раціонального використання і розвитку їхніх професійних знань і досвіду, створення безпечних і сприятливих умов праці, дотримання вимог законодавства про охорону праці та навколишнього середовища.

2.11. Вживає заходів щодо забезпечення і збереження зайнятості працівників.

2.12. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу, проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни.

2.13. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Керівник має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Керівник має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Керівник має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Керівник має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Керівник має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Керівник має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Керівник має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Керівник має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Керівник має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Керівник несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Керівник несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Керівник несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Керівник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Керівник несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Керівник несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Керівник несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.