Інструкція для посади "Ліквідатор підприємств-боржників", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Ліквідатор підприємств-боржників" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища юридична або економічна освіта (магістр, спеціаліст). Володіння спеціальними знаннями та наявність ліцензії арбітражного керуючого. Стаж роботи на керівних посадах - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - Господарський кодекс України;
      - Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";
      - закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємства;
      - основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління;
      - етику ділового спілкування та ведення переговорів;
      - трудове законодавство.

1.4. Ліквідатор підприємств-боржників призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Ліквідатор підприємств-боржників підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Ліквідатор підприємств-боржників керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Ліквідатор підприємств-боржників під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Приймає до свого відання майно боржника, вживає заходів щодо забезпечення його збереження.

2.2. Виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута.

2.3. Здійснює інвентаризацію та оцінку майна банкрута згідно з законодавством.

2.4. Аналізує фінансове становище банкрута.

2.5. Виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута.

2.6. Очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу.

2.7. Пред'являє до третіх осіб вимоги щодо повернення дебіторської заборгованості банкруту.

2.8. З дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю.

2.9. Виплату вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадить у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута або отриманого для цієї мети кредиту.

2.10. Вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

2.11. Передає у встановленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових документів підлягають обов'язковому зберіганню.

2.12. Реалізує майно банкрута для задоволення вимог, включених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому законом.

2.13. Надає державному органу з питань банкрутства інформацію для ведення єдиної бази даних щодо підприємств-банкрутів.

2.14. Виконує інші функції, передбачені законом.

2.15. Повідомляє державний орган з питань банкрутства про своє призначення та про своє звільнення від обов'язків.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Ліквідатор підприємств-боржників має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Ліквідатор підприємств-боржників має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Ліквідатор підприємств-боржників має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Ліквідатор підприємств-боржників має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Ліквідатор підприємств-боржників має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Ліквідатор підприємств-боржників має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Ліквідатор підприємств-боржників має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Ліквідатор підприємств-боржників має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Ліквідатор підприємств-боржників має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Ліквідатор підприємств-боржників несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Ліквідатор підприємств-боржників несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Ліквідатор підприємств-боржників несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Ліквідатор підприємств-боржників несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Ліквідатор підприємств-боржників несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Ліквідатор підприємств-боржників несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Ліквідатор підприємств-боржників несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.