Інструкція для посади "Психолог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Психолог" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - старший психолог. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи за професією психолога - не менше 2 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Психолог. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Без вимог до стажу роботи. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони та інші нормативно-правові акти з питань цивільного захисту та запобігання надзвичайним ситуаціям, а також діяльності психологічної служби, нормативні та інші керівні матеріали з практичної психології;
      - психології діяльності в особливих умовах, психологію праці та управління, інженерну і соціальну психологію;
      - методи вивчення психологічних особливостей професійної діяльності працівників;
      - технічні засоби, які застосовуються в процесі вивчення умов праці;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід роботи психологів;
      - основи професійної діяльності підрозділів, праці та управління;
      - профорієнтаційну роботу;
      - основи трудового законодавства. Форми та методи роботи із засобами масової інформації;
      - правила ділового етикету;
      - норми професійної етики, деонтології й прав людини, основні принципи психологічного супроводження та заходи психопрофілактичної роботи;
      - психодіагностичні методи з високим рівнем валідності та надійності;
      - правила надання індивідуальної консультативної допомоги;
      - методи психокорекційної роботи;
      - правила та норми з охорони праці та пожежної безпеки;
      - основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

1.4. Психолог призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Психолог підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Психолог керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Психолог під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Вивчає вплив психологічних, економічних і організаційних факторів на професійну діяльність працівників органів та підрозділів цивільного захисту з метою створення сприятливих умов праці і підвищення її ефективності.

2.2. Визначає психологічні фактори, що впливають на працівників.

2.3. Проводить обстеження індивідуальних рис працівників, особливостей їх професійної діяльності, які пов'язані з професійним підбором, перевіркою психологічних умов праці, виявленням їх інтересів і схильностей, задоволення трудом, експерименти щодо визначення впливу умов праці на психіку працівників, аналізує професійні процеси і психологічний стан людини під час роботи.

2.4. Визначає негативні чинники, що впливають на плинність персоналу, порушення службової дисципліни, малопродуктивної праці тощо та визначає шляхи їх усунення.

2.5. Розроблює професіограми і детальні психологічні характеристики працівників за різними посадами, які визначаються впливом службового оточення на нервово-психологічне напруження працюючих, дає рекомендації відносно умов оптимального використання особистих професійних можливостей людини з урахуванням перспективи розвитку її професійних здібностей.

2.6. Бере участь у здійсненні заходів професійної адаптації молодих фахівців.

2.7. Вивчає психофізіологічні особливості професійної діяльності, готує рекомендації і пропозиції щодо впровадження результатів психологічних досліджень у службову практику, а також заходи щодо удосконалення професійної діяльності працівників підрозділів, (організації оптимальних трудових процесів, установлення раціональних режимів праці та відпочинку, поліпшенню морально-психологічного клімату, умов праці і підвищенню працездатності людини) та контролює їх виконання.

2.8. Вивчає і аналізує причини плинності персоналу, підбір та його розстановку, виходячи з вимог організації праці та управління підрозділами, розроблює пропозиції, які забезпечують стабільність персоналу, допомагають адаптації працівників, у тому числі молодих фахівців.

2.9. Бере участь у формуванні колективів, проектуванні систем організації праці (організації робочого часу, робочих місць) з урахуванням ергономічних вимог, удосконаленні матеріального і морального стимулювання, розробленні методів управління персоналом, професійного підбору, складанні професіограм, сприяє правильній орієнтації працівників у проблемах психологічного характеру, пропагує психологічні знання.

2.10. Консультує керівників підрозділів з соціально-психологічних проблем управління підрозділами, а також працівників підрозділів з питань управління персоналом, які потребують урахування психологічних факторів.

2.11. Безпосередньо здійснює психологічну підготовку працівників до дій в екстремальних ситуаціях.

2.12. Веде психокорекційну роботу, спрямовану на подолання професійної деформації, запобігання психічним розладам та психологічним травмам, профілактику суїцидів тощо.

2.13. Надає психологічну допомогу особовому складу після їх перебування в екстремальних ситуаціях, пов'язаних з виконанням службових обов'язків, населенню, які потерпіли від наслідків надзвичайних ситуацій, отримали поранення, зазнали тяжкої хвороби, психотравм.

2.14. Спільно з представниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування проводить роботу з населенням щодо психологічного захисту.

2.15. В зоні надзвичайної ситуації узагальнює інформацію щодо психологічної обстановки та координує роботу психологів різної підпорядкованості.

2.16. Використовує сучасні технології психологічного впливу для нейтралізації негативного впливу на населення.

2.17. Аналізує за допомогою психологічних та соціологічних методів чинники, що сприяють виникненню соціально-психологічної напруги.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Психолог має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Психолог має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Психолог має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Психолог має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Психолог має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Психолог має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Психолог має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Психолог має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Психолог має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Психолог несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Психолог несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Психолог несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Психолог несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Психолог несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Психолог несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Психолог несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.