Інструкція для посади "Інженер-радіолог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер-радіолог" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний інженер-радіолог. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на посаді інженера I категорії - не менше 3 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер-радіолог I категорії. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на посаді інженера II категорії - не менше 3 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер-радіолог II категорії. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на посаді інженера - не менше 2 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер-радіолог. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Без вимог до стажу роботи. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Особисті вимоги. Придатність за станом здоров'я та результатами допуску до проведення робіт з радіоактивними речовинами. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні документи у сфері радіаційної безпеки та поводження з радіоактивними речовинами;
      - перспективи розвитку та особливості діяльності підприємства і служби радіаційної безпеки і охорони навколишнього середовища;
      - технологічні процеси і режими виробництва;
      - технічні характеристики, конструктивні особливості технічних засобів, що використовуються для проведення радіаційних вимірювань, методику їх градуювання, еталонування, контролю їх чутливості та інш.;
      - закони ядерної фізики і теорію взаємодії радіоактивних випромінювань із речовиною;
      - основи загальної, аналітичної та радіологічної хімії;
      - хімічні властивості радіоактивних елементів та методики проведення радіохімічних досліджень;
      - методи приготування й використання реактивів та еталонів стандартних розчинів при виконанні радіохімічних і радіометричних досліджень;
      - фізичні основи радіометрії та альфа-спектрометрії;
      - методи радіаційного контролю, правила та умови виконання робіт;
      - методи проведення розрахунків, статистичної обробки та інтерпретації результатів;
      - передовий вітчизняний та світовий досвід з радіаційної безпеки та поводження з радіоактивними відходами;
      - порядок обліку і складання звітності з радіаційного контролю та радіаційної безпеки;
      - застосування програмного забезпечення персональних комп'ютерів в обсягах, необхідних для виконання своїх функціональних обов'язків.

1.4. Інженер-радіолог призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер-радіолог підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер-радіолог керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер-радіолог під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить дозиметричні, радіометричні вимірювання і радіохімічні дослідження згідно з регламентом радіаційного контролю; бере участь у виконанні графіка радіаційного контролю; виконує обробку вимірювань і аналіз отриманих даних; забезпечує збереження, належний облік та дотримання правил і умов експлуатації контрольних і зразкових джерел іонізуючого випромінювання; забезпечує збирання і збереження радіоактивних відходів, що утворюються, оформляє у встановленому порядку документи на їх списання і здачу на поховання; навчає дозиметристів в обсязі їх функціональних обов'язків; освоює та впроваджує в практику нову техніку, методики дозиметричного, радіометричного контролю і радіохімічного аналізу; складає інструкції, методичні та інші нормативні документи в рамках своїх посадових обов'язків; складає звітну документацію на своїй ділянці робіт.

2.2. Бере участь у виконанні робіт з радіаційного контролю в рамках основної діяльності служби радіаційної безпеки і охорони навколишнього середовища.

2.3. Бере участь у виконанні робіт за господарчими договорами.

2.4. За своєю діяльністю відноситься до персоналу категорії A.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер-радіолог має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер-радіолог має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер-радіолог має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер-радіолог має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер-радіолог має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер-радіолог має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер-радіолог має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер-радіолог має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер-радіолог має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер-радіолог несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер-радіолог несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер-радіолог несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер-радіолог несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер-радіолог несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер-радіолог несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер-радіолог несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.