Інструкція для посади "Інженер-радіофізик", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер-радіофізик" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний інженер-радіофізик. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на посаді інженера I категорії - не менше 3 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер-радіофізик I категорії. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на посаді інженера II категорії - не менше 3 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер-радіофізик II категорії. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на посаді інженера-радіофізика - не менше 2 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер-радіофізик. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Без вимог до стажу роботи. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні документи у сфері поводження з джерелами іонізуючого випромінювання;
      - перспективи розвитку галузі та підприємства;
      - технології, що прийняті на виробництві, принципи роботи устатковання, що використовується;
      - закони загальної та ядерної фізики, основи вимірювання ядерно-фізичних величин, методики проведення радіаційного контролю, технологічні процеси і методи розрахунку біологічного захисту, потужності поглинаючої, еквівалентної та ефективної дози від джерел довільної форми.

1.4. Інженер-радіофізик призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер-радіофізик підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер-радіофізик керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер-радіофізик під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить роботи з розрахунку біологічного захисту, дозових навантажень на персонал.

2.2. Виконує обробку результатів вимірювань і аналізів отриманих з дозиметрії, радіометрії і спектрометрії.

2.3. Проводить комплексний аналіз даних радіаційного контролю, складає звітну та іншу необхідну документацію служби радіаційної безпеки та охорони навколишнього середовища, розробляє інструктивно-методичну документацію з радіаційного контролю технологічних процесів при поводженні з радіоактивними відходами і радіоекологічному моніторингу навколишнього природного середовища.

2.4. Розробляє технічні завдання і технічні рішення щодо технології поводження з радіоактивними відходами і радіаційному контролю.

2.5. Бере участь в освоєнні і впровадженні в практику нової техніки і методики з дозиметрії, радіометрії та спектрометрії, а також, в роботах з радіаційного контролю в рамках основної діяльності служби радіаційної безпеки і охорони навколишнього середовища, виконанні робіт за господарчими договорами, ліквідації радіаційних аварій.

2.6. Дотримується вимог законів і нормативних документів в області поводження з радіоактивними відходами і радіаційної безпеки.

2.7. Додержується вимог інструкцій з радіаційної безпеки, правил з охорони праці, промислової санітарії та пожежної безпеки.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер-радіофізик має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер-радіофізик має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер-радіофізик має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер-радіофізик має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер-радіофізик має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер-радіофізик має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер-радіофізик має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер-радіофізик має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер-радіофізик має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер-радіофізик несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер-радіофізик несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер-радіофізик несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер-радіофізик несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер-радіофізик несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер-радіофізик несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер-радіофізик несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.