Інструкція для посади "Круп'яр", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Круп'яр" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - систему організації та ведення технологічного процесу на борошномельних підприємствах;
      - технологічні схеми оброблення зерна, руху готової продукції, висівок та відходів;
      - основне технологічне устаткування на підприємстві та принцип його роботи;
      - типові технологічні процеси і режими виробництва, стандарти, технічні умови та інші нормативні й керівні матеріали з проектування, розроблення та оформлення технологічної документації;
      - методи проведення патентних досліджень;
      - основні вимоги наукової організації праці під час проектування технологічних процесів і розміщення устаткування;
      - основи економіки, організації праці й виробництва;
      - основи законодавства про працю;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Круп'яр призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Круп'яр підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Круп'яр керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Круп'яр під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь в організації та забезпеченні виконання завдань з виробництва гречаної, вівсяної, кукурудзяної та інших видів круп.

2.2. Здійснює контроль за додержанням режиму ведення технологічного процесу підготовки, оброблення зерна; правильною експлуатацією технологічного устаткування; раціональним використанням зерна згідно з розрахунковими нормами; виробництвом продукції встановленої якості.

2.3. Бере участь у складанні зернової суміші на тривалий термін роботи з метою забезпечення ведення технологічних режимів на однорідній партії зерна; проведенні декадних та місячних зачищень.

2.4. Складає відомості про перероблену кількість зерна та одержану продукцію, висівки, відходи і подає їх у бухгалтерію крупозаводу.

2.5. Підготовляє та опрацьовує баланс за етапами або за всім технологічним циклом.

2.6. Робить записи про недоліки в роботі устаткування.

2.7. Вимагає додержання робітниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

2.8. Складає плани розміщення устаткування, технічного оснащення та організації робочих місць, розраховує виробничі потужності та завантаження устаткування.

2.9. Бере участь у розробленні технічно обґрунтованих норм виробітку, розраховує нормативи матеріальних витрат, економічну ефективність технологічних процесів.

2.10. Розробляє технологічні нормативи, карти технічного рівня та якості продукції, іншу технологічну документацію, вносить зміни в технічну документацію у зв'язку з коригуванням технологічних процесів та режимів виробництва.

2.11. Вивчає нові технологічні процеси виробництва крупи та сприяє їх упровадженню на підприємстві.

2.12. Бере участь у складанні та виконанні організаційно-технічних заходів щодо освоєння виробничих потужностей, удосконалення технології та режимів виробництва.

2.13. Контролює додержання технологічної дисципліни у виробничих підрозділах підприємства та правил експлуатації устаткування.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Круп'яр має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Круп'яр має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Круп'яр має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Круп'яр має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Круп'яр має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Круп'яр має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Круп'яр має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Круп'яр має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Круп'яр має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Круп'яр несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Круп'яр несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Круп'яр несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Круп'яр несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Круп'яр несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Круп'яр несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Круп'яр несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.