Інструкція для посади "Майстер дільниці з поводження з радіоактивними відходами", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер дільниці з поводження з радіоактивними відходами" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, стандарти, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань безпечного поводження з радіоактивними відходами;
      - конструкцію, технічні характеристики, вимоги та призначення устаткування з поводження з радіоактивними відходами;
      - технологічний процес сортування, транспортування, перероблення та зберігання радіоактивних відходів, а також систему їх обліку;
      - маршрути і правила транспортування радіоактивних відходів на атомній електростанції;
      - характеристики сховищ радіоактивних відходів;
      - систему обліку пересування радіоактивних відходів;
      - технологічну схему дезактивації засобів транспортування і поверхонь приміщень та устаткування;
      - характеристики інструменту і пристроїв, що використовується під час ремонту устаткування систем поводження з радіоактивними відходами;
      - систему пожежогасіння сховищ радіоактивних відходів;
      - правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж;
      - правила радіаційної безпеки;
      - правила допуску ремонтного персоналу до ремонту устаткування систем поводження з радіоактивними відходами;
      - місця збору радіоактивних відходів;
      - передовий вітчизняний та світовий досвід поводження з радіоактивними відходами;
      - санітарні правила проектування та експлуатації атомних електростанцій, поводження з радіоактивними відходами;
      - основи економіки, організації праці, виробництва та управління;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці.

1.4. Майстер дільниці з поводження з радіоактивними відходами призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер дільниці з поводження з радіоактивними відходами підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер дільниці з поводження з радіоактивними відходами керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер дільниці з поводження з радіоактивними відходами під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує своєчасне та якісне сортування, транспортування, перероблення, захоронення і зберігання радіоактивних відходів атомної електростанції.

2.2. Організовує підготовку виробництва з метою забезпечення правильного поводження з радіоактивними відходами.

2.3. Веде систематичний облік надходження радіоактивних відходів.

2.4. Контролює дотримання технологічного процесу сортування, транспортування, перероблення, захоронення і зберігання радіоактивних відходів.

2.5. Оперативно виявляє причини порушень і відмов у роботі устаткування систем поводження з радіоактивними відходами.

2.6. Бере участь у роботі комісії з розслідування аварій, порушень у роботі і нещасних випадків, систем поводження, що відбулися на устаткуванні з радіоактивними відходами.

2.7. Бере участь у розробленні заходів щодо запобігання подібним відмовам і порушенням та забезпечує їх виконання.

2.8. Бере участь у розробленні нових та вдосконаленні діючих технологічних процесів сортування, транспортування, перероблення, захоронення і зберігання радіоактивних відходів.

2.9. Забезпечує підвищення продуктивності праці та зниження трудомісткості, матеріаломісткості і енергоємності робіт із сортування, транспортування, перероблення, захоронення і зберігання радіоактивних відходів за рахунок повного завантаження устаткування та використання його технічних можливостей; економії хімічних реагентів, пакувальних матеріалів, електроенергії, тепла і води.

2.10. Спільно з іншими службами бере участь у прийманні робіт, пов'язаних з реконструкцією дільниці, ремонтом технологічного устаткування систем поводження з радіоактивними відходами, механізацією й автоматизацією виробничих процесів.

2.11. Впроваджує передові методи та прийоми праці, сприяє розвитку поєднання професій, розширенню зон обслуговування та застосуванню інших прогресивних форм організації праці, вносить пропозиції щодо перегляду норм часу, а також про присвоєння розрядів робітникам дільниці.

2.12. Здійснює своєчасне забезпечення робітників бригади матеріалами, інвентарем, засобами індивідуального захисту.

2.13. Контролює дотримання підлеглими робітниками правил охорони праці, технічної експлуатації устаткування, виробничої санітарії, виробничої і трудової дисципліни.

2.14. Регулярно проводить інструктажі підлеглого персоналу з безпечного ведення робіт, радіаційної і пожежної безпеки; контролює дотримання термінів перевірки знань з правил технічної експлуатації, радіаційної і пожежної безпеки.

2.15. Бере участь у роботі комісії з перевірки знань з правил безпечного ведення робіт, радіаційної і пожежної безпеки підлеглого персоналу.

2.16. Проводить профілактичну роботу щодо запобігання виробничому травматизму.

2.17. Розробляє та вносить зміни до посадових інструкцій, інструкцій з охорони праці підлеглого персоналу.

2.18. Своєчасно знайомить робітників бригад із всіма змінами в технологічних схемах, а також з наказами, розпорядженнями та іншими нормативними документами, що стосуються роботи дільниці.

2.19. Бере участь в атестації робочих місць підлеглого персоналу.

2.20. Подає пропозиції адміністрації щодо преміювання і накладання стягнень за порушення виробничої та трудової дисципліни на підлеглий персонал.

2.21. Веде виховну роботу з робітниками бригад, якими керує.

2.22. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.23. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер дільниці з поводження з радіоактивними відходами має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер дільниці з поводження з радіоактивними відходами має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер дільниці з поводження з радіоактивними відходами має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер дільниці з поводження з радіоактивними відходами має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер дільниці з поводження з радіоактивними відходами має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер дільниці з поводження з радіоактивними відходами має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер дільниці з поводження з радіоактивними відходами має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер дільниці з поводження з радіоактивними відходами має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер дільниці з поводження з радіоактивними відходами має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер дільниці з поводження з радіоактивними відходами несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер дільниці з поводження з радіоактивними відходами несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер дільниці з поводження з радіоактивними відходами несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер дільниці з поводження з радіоактивними відходами несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер дільниці з поводження з радіоактивними відходами несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер дільниці з поводження з радіоактивними відходами несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер дільниці з поводження з радіоактивними відходами несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.