Інструкція для посади "Начальник дільниці", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник дільниці" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці;
      - перспективи розвитку шахти (розрізу);
      - технологію гірничого виробництва;
      - обладнання дільниці та правила його технічної експлуатації, організацію та технологію ремонту;
      - план ліквідації аварій;
      - методи техніко-економічного та виробничого планування;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі техніки та технології ведення гірничотранспортних робіт;
      - норми й розцінки на виконувані роботи;
      - основи економіки й організації виробництва, праці та управління;
      - чинне положення з оплати праці;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник дільниці призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник дільниці підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник дільниці керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник дільниці під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує транспортування вугілля, що видобувається, та інших вантажів; організацію перевезення людей на встановлених маршрутах; справний стан і правильну експлуатацію конвеєрів, електровозів, шахтових вагонів, колійних шляхів, контактної мережі, засобів освітлення гірничих виробок, світлових табло і покажчиків, іншого обладнання і механізмів; доставку матеріалів, запасних частин і обладнання до вибоїв; своєчасне і якісне виконання робіт з будівництва та переукладання залізничних колій розрізу; капітальний ремонт машин, механізмів; безпечне проведення робіт, дотримання вимог і норм охорони праці і промислової санітарії та протипожежного захисту; вивчення працівниками дільниці плану ліквідації аварій; застосування раціональних форм оплати праці та матеріального заохочення; дотримання виробничої й трудової дисципліни на дільниці.

2.2. Організовує: розроблення технічної документації служби руху; розроблення впровадження заходів щодо вдосконалення організації, механізації та автоматизації роботи технічних засобів транспорту, зниження собівартості перевезень; правильне зберігання резервного та невстановленого обладнання; розслідування аварій та нещасних випадків; розвиток раціоналізації та винахідництва.

2.3. Розробляє: графіки внутрішньошахтових перевезень, планово-запобіжних ремонтів машин, механізмів, паспорти кріплень відкотних виробок; транспортні схеми; схеми організації робіт для приймально-відправних майданчиків та вантажних пунктів загальношахтового призначення; впроваджує заходи щодо освоєння виробничих потужностей та встановлених нормативів, підвищення продуктивності праці робітників на основі вдосконалення організації праці, механізації та автоматизації виробничих процесів; втілює заходи з підготовки дільниці до роботи в зимових умовах та під час посиленого припливу води.

2.4. Бере участь: у розробленні перспективних і річних планів роботи дільниці, у підготовці та виконанні графіків удосконалення підземного (залізничного) транспорту; у проведенні випробувань нової техніки; у розгляді річних заявок на обладнання, запасні частини і матеріали; у розробленні пропозицій щодо навчання та підвищення кваліфікації працівників дільниці.

2.5. Аналізує результати виробничо-господарської діяльності дільниці; стан охорони праці і виробничого травматизму.

2.6. Розробляє спільно з профспілковою організацією графіки чергових та додаткових відпусток.

2.7. Контролює: виконання робіт на дільниці та дотримання технології виробництва; витрати фонду оплати праці; правильне та своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоювань; безпеку робітників, працюючих на дільниці, та створення нормальних умов праці.

2.8. Подає пропозиції щодо заохочення робітників дільниці, які відзначилися, або накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни.

2.9. Веде встановлену документацію та звітність і забезпечує їх своєчасне подання.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник дільниці має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник дільниці має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник дільниці має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник дільниці має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник дільниці має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник дільниці має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник дільниці має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник дільниці має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник дільниці має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник дільниці несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник дільниці несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник дільниці несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник дільниці несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник дільниці несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник дільниці несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник дільниці несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.