Інструкція для посади "Начальник дільниці електропостачання", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник дільниці електропостачання" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці;
      - перспективи розвитку енергосистеми дільниці;
      - принципові схеми теплових та електричних мереж і окремих технологічних вузлів;
      - експлуатаційні характеристики та конструктивні особливості основного і допоміжного обладнання дільниць та електричних мереж, автоматичних пристроїв і захисту, правила їх технічної експлуатації, організацію технічного обслуговування і ремонту;
      - методи техніко-економічного та виробничого прогнозування;
      - норми і розцінки на виконувані роботи;
      - основи економіки й організації виробництва, праці та управління;
      - чинне положення з оплати праці;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник дільниці електропостачання призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник дільниці електропостачання підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник дільниці електропостачання керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник дільниці електропостачання під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує безперебійне електропостачання розрізу, планові вимикання і перемикання електроустановок та проведення їх ремонту на дільницях гірничих робіт; належне утримання і використання обладнання відповідно до інструкцій і правил технічної експлуатації та своєчасне його списування; безпечне проведення робіт, дотримання вимог і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; вивчення працівниками дільниці плану ліквідації аварій, правил експлуатації обладнання; використання раціональних форм оплати праці та матеріального заохочення; безпечні та здорові умови праці, дотримання виробничої й трудової дисципліни на дільниці.

2.2. Організовує: роботу змінних електромеханіків і чергового персоналу енергодільниці; вивчення і впровадження передового досвіду та прогресивних методів праці; розвиток раціоналізації та винахідництва; своєчасне забезпечення дільниці необхідним обладнанням, матеріалами, запасними частинами та складання заявок і вимог на їх отримання.

2.3. Розробляє: графіки планово-запобіжних ремонтів, оглядів та профілактичних випробувань електроустановок, захисних засобів, заземлень, релейного захисту та контролює їх виконання; заходи, спрямовані на вдосконалення виробництва та підвищення продуктивності праці; календарний графік виходів на роботу.

2.4. Бере участь: у розробленні перспективних і річних планів роботи дільниці; у складанні паспортів норм і розцінок з видів робіт; у розслідуванні аварій та нещасних випадків; у розробленні заходів щодо поліпшення охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; у розробленні пропозицій щодо навчання та підвищення кваліфікації працівників дільниці.

2.5. Аналізує результати виробничо-господарської діяльності дільниці.

2.6. Розробляє спільно з профспілковою організацією графіки чергових та додаткових відпусток.

2.7. Контролює: якість ремонту і виконання робіт з перемикання електроустановок; витрати фонду оплати праці; правильне та своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоювань.

2.8. Оформляє технічну документацію з ремонту, огляду і випробувань електроустановок, засобів захисту.

2.9. Подає пропозиції щодо заохочення робітників дільниці, які відзначилися, або накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни.

2.10. Веде оперативні схеми електропостачання розрізу.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник дільниці електропостачання має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник дільниці електропостачання має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник дільниці електропостачання має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник дільниці електропостачання має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник дільниці електропостачання має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник дільниці електропостачання має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник дільниці електропостачання має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник дільниці електропостачання має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник дільниці електропостачання має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник дільниці електропостачання несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник дільниці електропостачання несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник дільниці електропостачання несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник дільниці електропостачання несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник дільниці електропостачання несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник дільниці електропостачання несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник дільниці електропостачання несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.