Інструкція для посади "Майстер з обслуговування засобів зв'язку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер з обслуговування засобів зв'язку" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали, які стосуються діяльності дільниці (служби) зв'язку;
      - умови й вимоги до будівництва, експлуатації та ремонту засобів зв'язку;
      - технічні характеристики, конструктивні особливості, будову засобів зв'язку та диспетчеризації;
      - організацію експлуатації засобів зв'язку;
      - план ліквідації аварій;
      - основи гірничого виробництва, економіки, організації виробництва, праці й управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Майстер з обслуговування засобів зв'язку призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер з обслуговування засобів зв'язку підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер з обслуговування засобів зв'язку керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер з обслуговування засобів зв'язку під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує безперебійну роботу телефонного зв'язку, засобів диспетчеризації та радіостанції на поверхні шахти (на розрізі); експлуатацію засобів провідного зв'язку, їх ремонт і підготовку до роботи в зимових умовах; безаварійну роботу і збереженість обладнання зв'язку; дотримання установленої технології під час ведення робіт із спорудження, ремонту та експлуатації засобів зв'язку.

2.2. Організовує: раціональне розставлення робітників з обслуговування засобів зв'язку; догляд за обладнанням засобів зв'язку шахтової поверхні (розрізу); вивчення і впровадження передового досвіду, раціоналізаторських пропозицій.

2.3. Здійснює: технічний нагляд за будівництвом споруд, монтажем обладнання зв'язку; заходи щодо поліпшення використання робочого часу, підвищення продуктивності праці.

2.4. Видає робочі завдання, дозволи на виконання робіт у зонах проходження лінійно-кабельних споруд.

2.5. Аналізує ефективність і надійність засобів зв'язку і розробляє заходи щодо підвищення їх експлуатаційних якостей, подовження термінів служби, поліпшення техніко-економічних показників роботи, паспорта на улаштування зв'язку на поверхні шахти (розрізу).

2.6. Бере участь: у розробленні планів розвитку і впровадження нових засобів зв'язку; у роботі комісій з приймання в експлуатацію побудованих споруд, засобів провідного зв'язку.

2.7. Приймає виконані роботи й оформляє первинні документи на оплату праці робітників.

2.8. Складає заявки на необхідне обладнання і матеріали та забезпечує приймання обладнання зв'язку, що надходить.

2.9. Проводить інструктаж, технічне навчання обслуговуючого персоналу.

2.10. Контролює дотримання виробничої та трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

2.11. Веде облік витрат праці й матеріалів на експлуатацію засобів зв'язку; встановлену документацію, звітності.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер з обслуговування засобів зв'язку має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер з обслуговування засобів зв'язку має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер з обслуговування засобів зв'язку має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер з обслуговування засобів зв'язку має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер з обслуговування засобів зв'язку має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер з обслуговування засобів зв'язку має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер з обслуговування засобів зв'язку має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер з обслуговування засобів зв'язку має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер з обслуговування засобів зв'язку має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер з обслуговування засобів зв'язку несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер з обслуговування засобів зв'язку несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер з обслуговування засобів зв'язку несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер з обслуговування засобів зв'язку несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер з обслуговування засобів зв'язку несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер з обслуговування засобів зв'язку несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер з обслуговування засобів зв'язку несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.