Інструкція для посади "Начальник управління з монтажу, демонтажу та ремонту гірничошахтового обладнання", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник управління з монтажу, демонтажу та ремонту гірничошахтового обладнання" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, постанови та рішення органів державної влади і місцевого самоврядування, що стосуються розвитку вугільної промисловості;
      - накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали органів і підприємств вищого рівня, які стосуються діяльності управління;
      - технічні дані гірничошахтового обладнання і технологію монтажно-демонтажних робіт;
      - технологічні схеми ведення гірничих робіт;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі монтажно-демонтажних робіт і ремонту гірничошахтового обладнання;
      - основи економіки й організації виробництва, праці та управління;
      - методи техніко-виробничого прогнозування і господарського розрахунку;
      - чинні положення з оплати праці та матеріального стимулювання;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник управління з монтажу, демонтажу та ремонту гірничошахтового обладнання призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник управління з монтажу, демонтажу та ремонту гірничошахтового обладнання підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник управління з монтажу, демонтажу та ремонту гірничошахтового обладнання керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник управління з монтажу, демонтажу та ремонту гірничошахтового обладнання під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує всіма видами діяльності управління, спрямованої на виконання виробничих завдань за встановленими показниками, досягнення високих темпів розвитку виробництва, зростання продуктивності праці, широке впровадження нової техніки, раціональної організації виробництва, праці та управління.

2.2. Забезпечує: монтаж, демонтаж, ревізію та налагодження механізованих комплексів й іншого гірничошахтового обладнання та передавання його в оренду шахтам; приймання гірничошахтового обладнання від заводів-виготовлювачів, ремонтних підприємств і шахт; розвиток власної ремонтно-складської бази з метою створення єдиного ремонтно-обмінного фонду механізованих кріплень та іншого шахтового обладнання і запасних частин до нього; підготовку і здавання на капітальний ремонт закріпленого за управлінням обладнання та створення необхідного оборотного фонду; збереженість майна і оборотних коштів, поліпшення використання виробничих фондів, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів; разом з трудовим колективом розроблення й виконання комплексного плану соціально-економічного розвитку управління, розроблення та укладання колективного договору.

2.3. Вживає заходів щодо забезпечення управління кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань і досвіду робітників, створення безпечних і здорових умов праці, поліпшення житлових та культурно-побутових умов робітників і службовців.

2.4. Організовує виробничо-господарську діяльність управління на основі науково обґрунтованого прогнозування, застосування нормативів матеріальних, фінансових і трудових витрат, намагаючись досягти високих техніко-економічних показників; ведення претензійної роботи.

2.5. Розпоряджається грошовими ресурсами управління відповідно до встановленого кошторису та чинного законодавства.

2.6. Забезпечує правильне поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, а також моральних і матеріальних стимулів підвищення виробництва, підвищення відповідальності кожного робітника за доручену йому справу та за підсумки роботи колективу.

2.7. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав і доручає вирішення окремих питань, належних його компетенції, відповідним керівникам функціональних та виробничих підрозділів.

2.8. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації та звітності.

2.9. Своєчасно розглядає заяви, скарги, пропозиції громадян.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник управління з монтажу, демонтажу та ремонту гірничошахтового обладнання має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник управління з монтажу, демонтажу та ремонту гірничошахтового обладнання має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник управління з монтажу, демонтажу та ремонту гірничошахтового обладнання має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник управління з монтажу, демонтажу та ремонту гірничошахтового обладнання має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник управління з монтажу, демонтажу та ремонту гірничошахтового обладнання має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник управління з монтажу, демонтажу та ремонту гірничошахтового обладнання має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник управління з монтажу, демонтажу та ремонту гірничошахтового обладнання має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник управління з монтажу, демонтажу та ремонту гірничошахтового обладнання має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник управління з монтажу, демонтажу та ремонту гірничошахтового обладнання має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник управління з монтажу, демонтажу та ремонту гірничошахтового обладнання несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник управління з монтажу, демонтажу та ремонту гірничошахтового обладнання несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник управління з монтажу, демонтажу та ремонту гірничошахтового обладнання несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник управління з монтажу, демонтажу та ремонту гірничошахтового обладнання несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник управління з монтажу, демонтажу та ремонту гірничошахтового обладнання несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник управління з монтажу, демонтажу та ремонту гірничошахтового обладнання несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник управління з монтажу, демонтажу та ремонту гірничошахтового обладнання несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.