Інструкція для посади "Учений секретар", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Учений секретар" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, наявність наукового ступеня. Стаж роботи на керівних посадах у сфері захисту інформації або інших суміжних сферах не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відомчі нормативні акти Міністерства освіти та науки України, Держспецзв’язку, інші нормативні документи, що регулюють діяльність Держспецзв’язку у науково-дослідній сфері, Дисциплінарний статут, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій, що стосуються розвитку технічного захисту інформації;
      - порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів;
      - сучасні методи управління персоналом;
      - основи економіки, фінансів, ринку праці, трудового законодавства, психології праці;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Учений секретар призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Учений секретар підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Учений секретар керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Учений секретар під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує, забезпечує та контролює виконання завдань Інституту в межах наданої компетенції.

2.2. Здійснює організаційну роботу, спрямовану на реалізацію державної політики у сфері технічного захисту інформації, зокрема з урахуванням сучасних досягнень науки і техніки.

2.3. Організовує роботу Ученої ради Інституту.

2.4. Здійснює наукову та науково-технічну оцінку тематики та результатів науково-дослідних робіт.

2.5. Бере участь у визначенні перспективних напрямів наукової та науково-технічної діяльності Інституту.

2.6. Розглядає та затверджує поточні плани наукових досліджень.

2.7. Забезпечує координацію та регулювання діяльності у сфері наукової та науково-технічної діяльності Інституту, науково-технічне супроводження заходів щодо захисту інформації при проектуванні, будівництві та реконструкції режимних об’єктів, розробки зразків спеціальної техніки.

2.8. Бере участь у науково-технічному обґрунтуванні концептуальних засад та стратегій технічного регулювання у сфері захисту інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, криптографічного та технічного захисту інформації, оцінки відповідності проектів стандартів, технічних регламентів, технічних умов у сфері спеціального зв’язку та безпеки інформації чинним стандартам та нормативно-правовим актам.

2.9. Здійснює контроль за дотриманням підрозділами Інституту вимог чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції.

2.10. Аналізує стан та тенденції розвитку у сфері технічного захисту інформації, хід виконання проектів, програм, які стосуються діяльності Інституту.

2.11. Бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів з питань, що стосуються діяльності Інституту.

2.12. Здійснює аналітичне та інформаційне забезпечення керівництва Інституту з питань наукової, науково-технічної діяльності.

2.13. Організовує виконання наукових програм, проектно-конструкторських розробок, сприяє практичному впровадженню досягнень науки та техніки, нових технологій та передового досвіду у практичну діяльність Інституту.

2.14. Вивчає міжнародний досвід та досягнення науково-технічного прогресу у сфері захисту інформації.

2.15. Бере участь в атестації наукових працівників Інституту та у виборі тем дисертацій здобувачів та аспірантів; у доборі наукових працівників для Інституту.

2.16. Забезпечує захист державної таємниці за напрямами діяльності Інституту та дотримання вимог чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Учений секретар має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Учений секретар має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Учений секретар має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Учений секретар має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Учений секретар має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Учений секретар має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Учений секретар має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Учений секретар має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Учений секретар має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Учений секретар несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Учений секретар несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Учений секретар несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Учений секретар несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Учений секретар несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Учений секретар несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Учений секретар несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва представляти Інститут в органах Держспецзв’язку, органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції Інституту; залучати особовий склад Інституту до розгляду невідкладних питань, що належать до його повноважень; проводити перевірки та здійснювати контроль з питань, що належать до його компетенції, при проведенні дослідно-конструкторських та науково-дослідних робіт; отримувати у встановленому порядку інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань; вносити керівництву Інституту пропозиції з питань, що належать до його компетенції.