Інструкція для посади "Науковий співробітник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Науковий співробітник" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Наявність наукового ступеня відповідного спрямування. Практичний досвід роботи у сфері спеціального зв’язку та захисту інформації не менше трьох років. Наявність наукових публікацій за відповідною тематикою. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відомчі нормативні акти Міністерства освіти та науки України, Держспецзв’язку, інші нормативні документи, що регулюють діяльність Держспецзв’язку у науково-дослідній сфері, Дисциплінарний статут;
      - вітчизняний та зарубіжний досвід із питань наукових досліджень та розробок у сфері захисту інформації та спеціального зв’язку;
      - сучасні методи проведення наукових досліджень, експериментів, спостережень, узагальнення та обробки інформації;
      - основи організації праці та управління, трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - загальні принципи роботи на комп`ютері та відповідні засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Науковий співробітник призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Науковий співробітник підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Науковий співробітник керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Науковий співробітник під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить наукові дослідження та розробки за окремими розділами (етапами, завданнями) теми, яка належить до проектів та програм у матеріальній (нематеріальній) сфері, як відповідальний виконавець або разом з науковим керівником згідно із затвердженою методичною програмою та встановленими термінами виконання.

2.2. Збирає, оброблює, аналізує та узагальнює науково-технічну інформацію, передовий вітчизняний та зарубіжний досвід, результати експериментів і напрацювань.

2.3. Бере участь у складанні планів і методичних програм досліджень і розробок, практичних рекомендацій щодо їх результатів.

2.4. Складає звіти (розділи звітів) за темою або її розділом (етапом, завданням).

2.5. Бере участь у впровадженні результатів досліджень і розробок.

2.6. Підвищує свою кваліфікацію.

2.7. Популяризує отримані результати, виступаючи з науковими доповідями на семінарах, конференціях, готує публікації.

2.8. Рецензує підготовлені наукові роботи з питань, що належать до його компетенції.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Науковий співробітник має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Науковий співробітник має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Науковий співробітник має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Науковий співробітник має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Науковий співробітник має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Науковий співробітник має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Науковий співробітник має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Науковий співробітник має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Науковий співробітник має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Науковий співробітник несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Науковий співробітник несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Науковий співробітник несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Науковий співробітник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Науковий співробітник несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Науковий співробітник несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Науковий співробітник несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що стосуються його компетенції; відповідно до своєї компетенції вносити на розгляд керівництва Інституту пропозиції щодо поліпшення його діяльності та вдосконалення методів роботи; зауваження щодо діяльності особового складу Інституту; варіанти усунення недоліків у його діяльності; отримувати від структурних підрозділів Інституту інформацію та документи, які необхідні для виконання посадових обов’язків.