Інструкція для посади "Спеціаліст", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Спеціаліст" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи за фахом на державній службі не менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що стосуються діяльності Держспецзв'язку;
      - порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів нормативно-правових актів;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, які забезпечують обробку текстової інформації, електронних таблиць та баз даних, та засоби, що забезпечують захист інформації. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Спеціаліст призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Спеціаліст підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Спеціаліст керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Спеціаліст під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи на одному з напрямів діяльності відділу (сектору).

2.2. Готує матеріали керівництву для аналізу та оцінки стану справ у межах окремого напряму роботи відділу (сектору).

2.3. Бере участь в аналізі проектів нормативно-правових актів, комплексних програм, окремих положень, методик, інструкцій з питань, що належать до компетенції відділу (сектору).

2.4. Здійснює накопичення інформації щодо діяльності відділу (сектору) з питань реалізації прийнятих програм, що відповідають напряму його роботи.

2.5. Готує проекти інформаційно-аналітичних матеріалів, пов'язаних з роботою відділу (сектору), проекти відповідей на звернення та заяви, що надійшли на розгляд до відділу (сектору).

2.6. Проводить аналіз та узагальнення матеріалів з питань, що стосуються його компетенції.

2.7. Вивчає та узагальнює вітчизняний і зарубіжний передовий досвід щодо відповідного напряму діяльності.

2.8. Виконує доручення керівництва відділу (сектору) в межах наданих йому повноважень.

2.9. Бере участь у роботі з підвищення кваліфікації особового складу відділу (сектору) згідно із затвердженим планом.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Спеціаліст має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Спеціаліст має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Спеціаліст має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Спеціаліст має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Спеціаліст має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Спеціаліст має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Спеціаліст має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Спеціаліст має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Спеціаліст має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Спеціаліст несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Спеціаліст несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Спеціаліст несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Спеціаліст несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Спеціаліст несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Спеціаліст несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Спеціаліст несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва представляти відділ (сектор) в органах Держспецзв'язку та їх структурних підрозділах, органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу (сектору), та у межах наданих повноважень; брати участь у перевірці підприємств, установ, організацій згідно із чинним законодавством з питань, що належать до компетенції відповідного відділу (сектору); формувати вимоги до запиту на отримання у встановленому порядку від органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських об'єднань статистичних та оперативних даних, звітів і довідкових матеріалів, необхідних для виконання своїх посадових обов'язків; вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відповідного відділу (сектору); забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з Конституцією України, законодавством і статусом осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку.