Інструкція для посади "Нянька", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Нянька" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та спеціальна професійна підготовка, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні положення Конвенції про права дитини, законодавство України про освіту, інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань виховання;
      - державну мову відповідно до чинного законодавства;
      - правила та норми безпеки життєдіяльності;
      - вікові анатомо-фізіологічні, психічні особливості розвитку дитини від народження до трьох років, основи гігієни і дієтології дитини, вимоги до організації сну, приготування їжі для дитини, долікарської допомоги;
      - дитячу літературу, найвидатніші твори мистецтва для дітей відповідного віку;
      - закономірності взаємодії дитини з довкіллям;
      - виховні функції і можливості використання дитячих меблів, посуду та іграшок;
      - засоби та форми розвиткової діяльності та виховної роботи, прищеплення загальної культури, зокрема етичних навичок дитини, організації активного та творчого дозвілля дитини: індивідуально, в групах та сім'ях;
      - поводження в екстремальних ситуаціях, історію рідного краю, міста, його визначні пам'ятки, культурні та навчальні заклади для дітей, основи етики, етикету, екологічної культури.

1.4. Нянька призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Нянька підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Нянька керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Нянька під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює догляд за дитиною, забезпечує всі її режимні процеси з урахуванням віку й стану здоров'я дитини, використовуючи ефективні методи, засоби і форми роботи.

2.2. Здійснює заходи щодо забезпечення гармонійного фізичного, розумового та психічного розвитку дитини.

2.3. У разі потреби - захищає життя дитини.

2.4. Виховує в дитини повагу до батьків, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища.

2.5. Готує своїх вихованців до свідомого життя, пропагує здоровий спосіб життя.

2.6. Безпосередньо працює з батьками, надає їм консультаційну допомогу з питань виховання та гармонійного розвитку їхньої дитини; розвиває її здібності, формує навички гігієни та побутового самообслуговування.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Нянька має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Нянька має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Нянька має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Нянька має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Нянька має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Нянька має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Нянька має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Нянька має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Нянька має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Нянька несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Нянька несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Нянька несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Нянька несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Нянька несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Нянька несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Нянька несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.