Інструкція для посади "Технолог-видавець", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Технолог-видавець" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний технолог-видавець: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією технолога-видавця I категорії - не менше 2 років. Технолог-видавець I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією технолога-видавця II категорії - не менше 2 років. Технолог-видавець II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією технолога-видавця - не менше 1 року. Технолог-видавець: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують діяльність у видавничій сфері, поліграфічному виробництві, книжковій торгівлі;
      - передовий вітчизняний та світовий досвід з випуску й розповсюдження друкованих та електронних видань;
      - технологію редакційно-видавничих та поліграфічних процесів, можливості різних технологій відтворення інформації, редакційне й поліграфічне устаткування;
      - методи технічного й художнього редагування друкованих та електронних видань;
      - видавничо-поліграфічні системи відтворення інформації на папері, текстові й графічні редактори для настільних видавничих систем;
      - способи занесення інформації до настільних видавничих систем і методи її опрацювання;
      - технічні засоби запису інформації на оптичні, магнітні та інші носії;
      - правила підготовлення видавничих оригіналів та випуску видань;
      - методичні рекомендації щодо діяльності творчих працівників;
      - основи авторського права й трудового законодавства;
      - порядок укладення і виконання договорів;
      - основи економіки, управління, організації виробництва й праці;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки.

1.4. Технолог-видавець призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Технолог-видавець підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Технолог-видавець керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Технолог-видавець під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу з випуску друкованих та електронних видань у сфері малого бізнесу.

2.2. Вивчає первинну інформацію, оцінює новизну й актуальність матеріалів, групує і впорядковує їх за тематикою та категоріями користувачів.

2.3. Погоджує з авторами й власниками інформації можливість її публікування.

2.4. Бере участь в укладенні договорів з авторами та контролює виконання договірних зобов'язань.

2.5. Розраховує величину авторського гонорару, встановлює тираж та визначає вартість видання.

2.6. Проектує структуру видань, розробляє параметри технічного й художнього оформлення, складає технологічні специфікації.

2.7. Для друкованих видань виконує техніко-економічне обґрунтування різних технологічних схем виготовлення і вибирає оптимальну, для електронних - визначає провайдера для зберігання видань, захисту від несанкціонованого втручання, вид носія інформації, формат запису, програмне забезпечення.

2.8. Розраховує потребу в основних і допоміжних матеріалах.

2.9. Визначає терміни виготовлення видань, складає графіки виконання технологічних операцій, контролює їх дотримання.

2.10. Організовує роботу з технічного редагування і художнього оформлення видань, перевіряє якість поліграфічного виконання.

2.11. Переглядає і візує сигнальні примірники.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Технолог-видавець має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Технолог-видавець має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Технолог-видавець має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Технолог-видавець має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Технолог-видавець має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Технолог-видавець має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Технолог-видавець має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Технолог-видавець має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Технолог-видавець має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Технолог-видавець несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Технолог-видавець несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Технолог-видавець несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Технолог-видавець несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Технолог-видавець несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Технолог-видавець несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Технолог-видавець несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.