Інструкція для посади "Оглядач періодичного видання", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оглядач періодичного видання" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж журналістської роботи - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують діяльність у видавничій сфері;
      - інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи розвитку господарського, наукового, культурного життя в Україні та за кордоном;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі журналістики;
      - граматику й стилістику мови;
      - основи літературного редагування;
      - етику ділового спілкування;
      - методичні рекомендації щодо діяльності творчих працівників;
      - основи авторського права й трудового законодавства.

1.4. Оглядач періодичного видання призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оглядач періодичного видання підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оглядач періодичного видання керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оглядач періодичного видання під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Готує на високому літературному й професійному рівні оглядові загальні, тематичні, інформаційно- чи аналітико-публіцистичні матеріали з питань внутрішньої і зовнішньої політики держави, міжнародного життя науки, культури тощо для опублікування в періодичному виданні.

2.2. Висвітлює гострі проблеми суспільно-політичного характеру.

2.3. Здійснює ґрунтовний аналіз й осмислення системи подій та фактів у часових і просторових рамках, дає їм всебічну оцінку.

2.4. Виїздить як спеціальний кореспондент на місця подій.

2.5. Відстежує громадсько-політичні події, новини в галузі науки, техніки, культури, мистецтва.

2.6. Виконує роботу з оцінювання якості підготовлених авторами до опублікування текстових матеріалів: їх журналістського, художнього рівня, культури мови.

2.7. Редагує матеріали авторів, відповідає за достовірність інформації, додержання етики та норм громадської моралі.

2.8. Розробляє концепцію певного тематичного розділу, подає пропозиції щодо структури та змісту викладення матеріалу, сприяє його ідейній спрямованості й публіцистичній оригінальності.

2.9. Бере інтерв'ю у відомих українських та зарубіжних політиків, діячів науки й культури.

2.10. Пропонує художньо-ілюстративне оформлення текстового матеріалу.

2.11. Налагоджує постійні контакти з органами державного та господарського управління, місцевого самоврядування, зарубіжними організаціями та творчими спілками.

2.12. Працює з читацькою аудиторією.

2.13. Здійснює огляд матеріалів, що ґрунтуються на фактах з надісланих до редакції листів, дає їм певну оцінку, готує редакційні узагальнення, висновки, відповіді авторам листів.

2.14. Сприяє підвищенню кваліфікації молодих журналістів.

2.15. Постійно підвищує свій інтелектуальний та професійний рівень.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оглядач періодичного видання має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оглядач періодичного видання має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оглядач періодичного видання має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оглядач періодичного видання має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оглядач періодичного видання має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оглядач періодичного видання має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оглядач періодичного видання має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оглядач періодичного видання має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оглядач періодичного видання має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оглядач періодичного видання несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оглядач періодичного видання несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оглядач періодичного видання несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оглядач періодичного видання несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оглядач періодичного видання несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оглядач періодичного видання несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оглядач періодичного видання несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.