Інструкція для посади "Менеджер у сфері видавничо-поліграфічної діяльності", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Менеджер у сфері видавничо-поліграфічної діяльності" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта напряму підготовки "Менеджмент" (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи або повна вища освіта (спеціаліст, магістр), стаж роботи за фахом - не менше 2 років та післядипломна освіта за напрямом "Менеджмент". 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство та нормативні акти, що регламентують виготовлення і реалізацію друкованої продукції;
      - порядок укладення і виконання договорів, контрактів, угод;
      - теорію менеджменту;
      - методи опрацювання інформації з використанням сучасних технічних засобів;
      - основи економіки, планування, управління, маркетингу, авторського права й трудового законодавства;
      - порядок розроблення виробничих планів і графіків випуску видань;
      - вимоги до оформлення документації на виконання виробничих замовлень, постачання поліграфічних матеріалів, збут готової продукції;
      - технологію редакційно-видавничого процесу та поліграфічного виробництва;
      - редакційне й поліграфічне устаткування;
      - вітчизняний та світовий досвід виготовлення і реалізації друкованої продукції;
      - організацію виробничого процесу, матеріального забезпечення, транспортного обслуговування, вантажно-розвантажувальних робіт;
      - умови ліцензування видів господарської діяльності;
      - порядок розроблення нормативів обігових коштів, норм витрачання товарно-матеріальних цінностей;
      - перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю;
      - методи ведення ділових бесід і переговорів;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки.

1.4. Менеджер у сфері видавничо-поліграфічної діяльності призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Менеджер у сфері видавничо-поліграфічної діяльності підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Менеджер у сфері видавничо-поліграфічної діяльності керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Менеджер у сфері видавничо-поліграфічної діяльності під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує виробничо-господарською діяльністю видавничо-поліграфічного підприємства у сфері малого бізнесу.

2.2. Забезпечує випуск друкованої продукції згідно з плановими завданнями та укладеними договорами.

2.3. Налагоджує виробничі й комерційні зв'язки з підприємствами та організаціями.

2.4. Стежить за своєчасним проходженням видань на всіх стадіях редакційно-видавничих і поліграфічних процесів (редакційне опрацювання, складання, друкування, брошурувально-палітурні роботи, випуск у світ).

2.5. Перевіряє якість поліграфічного виконання видань.

2.6. Обґрунтовує потребу в основних матеріалах для виготовлення видань, контролює їх витрачання.

2.7. Розробляє плани й графіки випуску друкованої продукції.

2.8. Визначає потребу у поліграфічних послугах.

2.9. Приймає рішення про укладення господарських договорів, комерційних контрактів, угод на виконання виробничих замовлень, постачання матеріалів, реалізацію продукції.

2.10. Відповідає за належне складування, зберігання готової продукції, транспортне обслуговування підприємства, проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

2.11. Планує стратегію просування друкованої продукції на ринку збуту, проводить маркетингові дослідження, вивчає попит і пропозицію.

2.12. Розробляє заходи захисту від конкурентів.

2.13. Приймає рішення щодо удосконалення асортименту продукції, обґрунтовує доцільність випуску нових видань або припинення роботи над виданнями.

2.14. Керує збутом продукції.

2.15. Контролює своєчасність розрахунків з партнерами за придбані матеріали й відвантажену продукцію.

2.16. Розглядає заявки книгорозповсюджувальних організацій.

2.17. Забезпечує участь у виставках, ярмарках, семінарах, конференціях.

2.18. Організовує виїзний продаж продукції власного виробництва.

2.19. Координує випуск літератури для уникнення її дублювання на книжковому ринку.

2.20. Запобігає розкраданню товарно-матеріальних цінностей, сприяє виявленню нестач.

2.21. Здійснює методичне керівництво претензійно-правовими справами стосовно виконання зобов'язань за договорами, контролює оформлення документів для передавання до судових і слідчих органів.

2.22. Розробляє заходи з підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства, поліпшення якості друкованої продукції, скорочення термінів проходження видань у виробництві та зниження їх собівартості.

2.23. Перевіряє якість основних поліграфічних матеріалів і готових видань на відповідність до вимог чинної нормативної документації.

2.24. Вивчає і впроваджує новітні технології виготовлення поліграфічної продукції, передовий вітчизняний та світовий досвід з реалізації видань.

2.25. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.26. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Менеджер у сфері видавничо-поліграфічної діяльності має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Менеджер у сфері видавничо-поліграфічної діяльності має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Менеджер у сфері видавничо-поліграфічної діяльності має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Менеджер у сфері видавничо-поліграфічної діяльності має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Менеджер у сфері видавничо-поліграфічної діяльності має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Менеджер у сфері видавничо-поліграфічної діяльності має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Менеджер у сфері видавничо-поліграфічної діяльності має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Менеджер у сфері видавничо-поліграфічної діяльності має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Менеджер у сфері видавничо-поліграфічної діяльності має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Менеджер у сфері видавничо-поліграфічної діяльності несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Менеджер у сфері видавничо-поліграфічної діяльності несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Менеджер у сфері видавничо-поліграфічної діяльності несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Менеджер у сфері видавничо-поліграфічної діяльності несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Менеджер у сфері видавничо-поліграфічної діяльності несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Менеджер у сфері видавничо-поліграфічної діяльності несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Менеджер у сфері видавничо-поліграфічної діяльності несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.