Інструкція для посади "Менеджер з реклами видань", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Менеджер з реклами видань" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта напряму підготовки "Менеджмент" (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи або повна вища освіта (спеціаліст, магістр), стаж роботи за фахом - не менше 2 років та післядипломна освіта за напрямом "Менеджмент". 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі та нормативні правові акти, що регламентують підприємницьку, комерційну й рекламну діяльність, випуск рекламно-інформаційних видань;
      - основи ринкової економіки, підприємництва й ведення бізнесу;
      - порядок ціноутворення та оподаткування;
      - теорію і практику менеджменту;
      - організацію рекламної справи;
      - порядок укладення договорів з юридичними й фізичними особами;
      - основи технології редакційно-видавничого процесу та поліграфічного виробництва;
      - етику ділового спілкування;
      - форми й методи роботи з персоналом;
      - передовий вітчизняний і зарубіжний досвід ведення рекламної справи;
      - основи авторського права й трудового законодавства.

1.4. Менеджер з реклами видань призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Менеджер з реклами видань підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Менеджер з реклами видань керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Менеджер з реклами видань під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу з рекламування продукції видавництва та надання рекламних послуг стороннім підприємствам, організаціям, приватним особам.

2.2. Бере участь у формуванні рекламної стратегії.

2.3. Розробляє плани рекламних заходів й обґрунтовує витрати на їх проведення.

2.4. Здійснює управління процесом ефективного та доцільного наповнення періодичного видання рекламним продуктом.

2.5. За погодженням з рекламодавцем організовує розроблення рекламних матеріалів, контролює їх якість, забезпечує наочність і доступність, відповідність оформлення змісту, додержання норм громадської моралі.

2.6. Організовує систему збору рекламної інформації.

2.7. Залучає позаштатних працівників до пошуку рекламодавців.

2.8. Здійснює контроль за укладенням та виконанням договорів щодо надання рекламних послуг.

2.9. Визначає придатність рекламних оригіналів для поліграфічного відтворення.

2.10. Відповідає за якість текстового і художнього оформлення рекламного продукту, організовує його технічне підготовлення.

2.11. Налагоджує ділові зв'язки з творчими спілками, громадськими організаціями, культурно-освітніми закладами, рекламодавцями.

2.12. Організовує зустрічі з читачами та бібліотечними працівниками.

2.13. Керує добором видань для книжкових виставок, ярмарків.

2.14. Представляє видавництво з питань реклами та розповсюдження видань на нарадах, конференціях, виставках.

2.15. Залучає до підготовлення рекламних заходів консультантів й експертів, запрошує до участі в рекламі літераторів, критиків, відомих осіб.

2.16. Вибирає форми і методи рекламування продукції видавництва в засобах масової інформації і торговельних організаціях.

2.17. Вивчає ринок збуту та попит покупців для визначення часу й місця проведення рекламних кампаній, кола осіб, на яких слід спрямувати рекламу.

2.18. Організовує підготовлення рекламно-інформаційних видань (каталогів, буклетів, плакатів, проспектів, листівок тощо) і передає їх у книготорговельну мережу.

2.19. Бере участь у розробленні рекомендацій щодо тематичного змісту і якості виготовлення періодичного видання для покращення його реалізації.

2.20. Здійснює керівництво підлеглими працівниками, створює умови для професійного зростання та підвищення їх кваліфікації.

2.21. Проводить виховну роботу в колективі.

2.22. Контролює дотримання працівниками правил охорони праці, виробничої дисципліни, внутрішнього трудового розпорядку.

2.23. Подає пропозиції щодо заохочення кращих працівників або накладання стягнень на порушників дисципліни.

2.24. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.25. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Менеджер з реклами видань має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Менеджер з реклами видань має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Менеджер з реклами видань має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Менеджер з реклами видань має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Менеджер з реклами видань має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Менеджер з реклами видань має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Менеджер з реклами видань має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Менеджер з реклами видань має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Менеджер з реклами видань має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Менеджер з реклами видань несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Менеджер з реклами видань несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Менеджер з реклами видань несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Менеджер з реклами видань несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Менеджер з реклами видань несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Менеджер з реклами видань несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Менеджер з реклами видань несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.