Інструкція для посади "Шеф-редактор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Шеф-редактор" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, укази, розпорядження та інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність друкованих засобів масової інформації;
      - інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи економічного розвитку, наукового та культурного життя в країні й за кордоном;
      - передовий вітчизняний та світовий досвід у редакційно-видавничій справі, поліграфічному виробництві, розповсюдженні видань;
      - основи авторського права, трудового й податкового законодавства;
      - правові аспекти укладення і виконання договорів, угод, контрактів;
      - основи управління виробництвом, економічного аналізу, фінансування та кредитування, менеджменту, маркетингу;
      - форми й системи оплати праці та матеріального стимулювання;
      - перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю;
      - методи ведення ділових бесід і переговорів.

1.4. Шеф-редактор призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Шеф-редактор підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Шеф-редактор керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Шеф-редактор під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Очолює друкований засіб масової інформації з підготування і випуску періодичного видання.

2.2. Визначає службові обов'язки та рівень компетентності своїх заступників.

2.3. Обґрунтовує тематичну спрямованість, концептуальні засади формування і реалізації основних принципів функціонування періодичного видання та його місце в інформаційному просторі.

2.4. Керує виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю друкованого засобу масової інформації на основі застосування методів обґрунтованого планування фінансових, матеріальних і трудових витрат.

2.5. Забезпечує поєднання творчих редакційних та бізнес-планів, вивчає кон'юнктуру ринку, передовий досвід у видавничій діяльності, спрямовує роботу основних підрозділів на підвищення якості та конкурентоспроможності періодичного видання.

2.6. Несе відповідальність за використання бюджетних коштів, виконання зобов'язань перед бюджетом, державними цільовими фондами постачальниками, замовниками та кредиторами.

2.7. Організовує пошук інвесторів.

2.8. Контролює виконання господарських і трудових договорів.

2.9. Здійснює постійний зв'язок з регіональними органами державного управління і місцевого самоврядування, представляє друкований засіб масової інформації в державних та громадських установах.

2.10. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу, забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору; проводить роботу щодо зміцнення виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи й трудової активності працівників.

2.11. Забезпечує поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, виплату заробітної плати в установлені строки.

2.12. Сприяє впровадженню прогресивних форм організації праці.

2.13. Дбає про укомплектування друкованого засобу масової інформації кваліфікованими кадрами, створення безпечних і сприятливих умов праці.

2.14. Забезпечує дотримання законності, збереження конфіденційності інформації, захищає майнові права друкованого засобу масової інформації в суді, органах державної влади та управління.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Шеф-редактор має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Шеф-редактор має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Шеф-редактор має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Шеф-редактор має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Шеф-редактор має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Шеф-редактор має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Шеф-редактор має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Шеф-редактор має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Шеф-редактор має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Шеф-редактор несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Шеф-редактор несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Шеф-редактор несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Шеф-редактор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Шеф-редактор несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Шеф-редактор несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Шеф-редактор несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.