Інструкція для посади "Лаборант з фізико-механічних випробувань 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лаборант з фізико-механічних випробувань 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта з фізико-механічних випробувань 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову пермеаметрів, установок для визначення магнітних властивостей металів у постійних магнітних полях, потенціометрів для температурного контролю, установок для визначення теплопровідності, теплоємності та електричної провідності, світлопроменевих осцилографів, іонізаційних і магніторозрядних манометрів;
      - феро-, діа- і парамагнітні матеріали;
      - залежність магнітної проникності від поля;
      - основні методи визначення магнітних властивостей;
      - методики роботи на пермеаметрі, феротестері, установці для визначення магнітної сприйнятливості;
      - основи матеріалознавства;
      - методи вимірювання високого вакууму;
      - методи визначення течі та її усунення;
      - теплові властивості металів і сплавів;
      - методи визначення теплопровідності, теплоємності;
      - основи металознавства і термічної обробки;
      - величини допустимих навантажень і напруги на випробовуваний матеріал;
      - границі міцності і текучості під час розтягання і вигину, границі втомленості;
      - максимальні напруги.

1.4. Лаборант з фізико-механічних випробувань 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лаборант з фізико-механічних випробувань 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лаборант з фізико-механічних випробувань 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лаборант з фізико-механічних випробувань 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить визначення магнітної сприйнятливості, магнітної проникності, залишкової індукції, коерцитивної сили.

2.2. Знімає петлю гістерезису на термометрі.

2.3. Перевіряє дріт на гомогенність і на термоелектрорушійну силу з еталонами.

2.4. Виконує термостатування холодних спаїв термопар.

2.5. Знімає термічні цикли охолодження і нагрівання зразків.

2.6. Створює в установках високий вакуум, заміряє його вакуумметрами.

2.7. Визначає теплопровідність, теплоємність і електричну провідність.

2.8. Визначає коефіцієнти термічного розширення і критичних точок на вакуумному дилатометрі.

2.9. Здійснює юстирування застосовуваних приладів та їх настроювання.

2.10. Визначає границю текучості металу за діаграмою.

2.11. Складає розрахункові таблиці.

2.12. Виконує градуювання термопар і дилатометрів для виготовлення та уточнення температурних шкал.

2.13. Проводить вимірювання температури ґрунтів ртутними інерційними термометрами.

2.14. Проводить контрольні випробування.

2.15. Працює зі світлопроменевими осцилографами.

2.16. Вибирає необхідний вібратор, установлює його в магнітний блок.

2.17. Підраховує залишкові напруги методом кільця за даними замірів.

2.18. Здійснює юстирування оптичної системи і відмітника часу осцилографа.

2.19. Обробляє осцилограми.

2.20. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.21. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лаборант з фізико-механічних випробувань 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лаборант з фізико-механічних випробувань 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лаборант з фізико-механічних випробувань 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лаборант з фізико-механічних випробувань 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лаборант з фізико-механічних випробувань 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лаборант з фізико-механічних випробувань 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лаборант з фізико-механічних випробувань 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лаборант з фізико-механічних випробувань 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лаборант з фізико-механічних випробувань 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лаборант з фізико-механічних випробувань 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лаборант з фізико-механічних випробувань 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лаборант з фізико-механічних випробувань 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лаборант з фізико-механічних випробувань 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лаборант з фізико-механічних випробувань 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лаборант з фізико-механічних випробувань 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лаборант з фізико-механічних випробувань 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.