Інструкція для посади "Коректор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Коректор" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - старший коректор (коригування текстів): неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) або повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Стаж роботи за професією коректора (коригування текстів) - не менше 2 років. Коректор (коригування текстів): неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) або повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, нормативні та інші керівні матеріали з коректорської роботи;
      - основи редакційно-видавничої роботи;
      - порядок підготовки рукописів до здавання у виробництво, коректурних відбитків до друку;
      - граматику і стилістику літературної мови, техніку вичитування рукописів;
      - правила коректури і стандартні коректурні знаки;
      - технічні правила набору;
      - державні стандарти на термінологію, позначення та одиниці вимірювання;
      - чинні умовні скорочення, які застосовуються в бібліографії на іноземних мовах;
      - чинні нормативи на коректорську роботу;
      - основи технології поліграфічного виробництва;
      - основи економіки й організації праці.

1.4. Коректор призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Коректор підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Коректор керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Коректор під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює вичитування відредагованого рукопису і читання коректурних відбитків з метою забезпечення графічної та лексичної однаковості різних елементів тексту, усунення орфографічних і пунктуаційних помилок, додержання технічних правил набору, а також виправлення недоліків змістового і стилістичного характеру.

2.2. Під час читання рукопису перевіряє його комплектність (наявність титульного аркуша, вступу, ілюстрацій, довідкового апарату тощо), порядкову нумерацію розділів у змісті, порівнює їх назви із заголовками в тексті, забезпечує правильність написання та уніфікацію термінів, символів, одиниць вимірювання, умовних скорочень, однакової форми позначень в ілюстраціях і тексті.

2.3. Усуває неясність у написанні окремих букв і знаків, неправильну розбивку тексту на абзаци, узгоджує з редакторами помічені стилістичні помилки.

2.4. Перевіряє правильність оформлення таблиць, виносок, формул, довідкового апарату видання, повноту бібліографічного опису і наявність відповідних посилань на джерела цитат і цифрових даних у тексті.

2.5. Дає вказівки набирачу на машинах щодо набору дефісів, тире, багатозначних чисел тощо.

2.6. Доповнює редакторський паспорт, відмічаючи в ньому всі особливості вичитування рукопису.

2.7. Під час читання коректурних відбитків перевіряє відповідність набраного тексту оригіналу.

2.8. Виправляє орфографічні, пунктуаційні і технічні помилки, допущені під час набирання або передрукування рукописів.

2.9. Перевіряє правильність набирання тексту, заголовків, приміток та інших виділених частин видання відповідно до загальних правил поліграфічного виробництва і вказівок технічного редактора.

2.10. Підписує рукописи до набору, видання - до друку і випуску у світ.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Коректор має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Коректор має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Коректор має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Коректор має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Коректор має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Коректор має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Коректор має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Коректор має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Коректор має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Коректор несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Коректор несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Коректор несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Коректор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Коректор несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Коректор несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Коректор несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.