Інструкція для посади "Завідувач експедиції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач експедиції" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професійним спрямуванням - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, інші керівні та нормативні документи органів вищого рівня, що стосуються організації діловодства;
      - структуру підприємства, установи, організації;
      - прийоми і методи оброблення кореспонденції, організацію діловодства;
      - організацію вантажно-розвантажувальних робіт;
      - порядок приймання та здавання вантажів;
      - адреси основних постачальників вантажів, їх складів;
      - форми документів на приймання і відправлення вантажів та правила їх оформлення;
      - порядок складання вимог на транспорт;
      - особливості транспортування, складування і зберігання експедируваних матеріалів;
      - порядок реєстрації відправників та одержувачів вантажів, документів та кореспонденції, організацію контролю за їх доставлянням;
      - установлену звітність;
      - засоби механізації праці;
      - спеціальне устаткування та інвентар;
      - основи економіки, організації праці та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Завідувач експедиції призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач експедиції підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач експедиції керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач експедиції під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво роботою експедиції.

2.2. Організовує роботу з приймання, оброблення, відправлення за призначенням вантажів, документів, кореспонденції, що надходять, забезпечення їх зберігання та своєчасного доставляння адресатам.

2.3. Складає інструкції із супроводження вантажів та документів, які проходять через експедицію.

2.4. Бере участь у перевірках цілісності упаковки (тари) та наявності вкладень згідно із супровідними документами, у необхідних випадках у складанні актів на виявлену недостачу або псування.

2.5. Вживає заходів щодо забезпечення працівників експедиції засобами механізації праці, інвентарем, обладнанням, стежить за їх правильною експлуатацією і технічно справним станом.

2.6. Здійснює контроль за наявністю необхідних видів транспорту, організацією правильного транспортування, проведенням вантажно-розвантажувальних робіт, розміщенням та укладанням вантажів, документів і кореспонденції, правильним оформленням приймально-здавальної документації, Організовує роботу з ведення обліку, складання встановленої звітності, підготовки довідок про додержання строків доставки.

2.7. Забезпечує необхідний режим зберігання вантажів, документів і кореспонденції під час їх транспортування.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач експедиції має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач експедиції має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач експедиції має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач експедиції має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач експедиції має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач експедиції має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач експедиції має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач експедиції має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач експедиції має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач експедиції несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач експедиції несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач експедиції несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач експедиції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач експедиції несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач експедиції несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач експедиції несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.