Інструкція для посади "Спеціаліст з питань вирішення колективних трудових спорів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Спеціаліст з питань вирішення колективних трудових спорів" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний спеціаліст з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією спеціаліста з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) I категорії - не менше 2 років. Спеціаліст з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією спеціаліста з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) II категорії - не менше 2 років. Спеціаліст з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією спеціаліста з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) - не менше 1 року. Спеціаліст з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та керівні матеріали органів державного управління, органів і професійних союзів з регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин;
      - спеціалізацію виробництва і особливості структури підприємства, перспективи його технічного, економічного і соціального розвитку;
      - економіку, організацію виробництва, праці і управління;
      - форми і системи заробітної плати;
      - основи соціології і психології праці;
      - вітчизняний і світовий досвід регулювання колективних і індивідуальних трудових відносин;
      - порядок оформлення і ведення трудової і правової документації і ділових паперів.

1.4. Спеціаліст з питань вирішення колективних трудових спорів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Спеціаліст з питань вирішення колективних трудових спорів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Спеціаліст з питань вирішення колективних трудових спорів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Спеціаліст з питань вирішення колективних трудових спорів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у створенні умов для солідарних дій, довіри і взаєморозуміння між роботодавцем та працівниками, які повинні забезпечувати ефективну роботу підприємства і виконання економічних, соціально-побутових та інших вимог працівників.

2.2. Забезпечує взаємодію і погодження інтересів роботодавця і працівників, які беруть участь у розробленні, зміні та доповненні колективних договорів і згод між роботодавцем або уповноваженим ним органом та однією або кількома профспілковими організаціями, іншими організаціями і представниками працівників.

2.3. Організовує прямі і безпосередні зв'язки з представниками працівників (професійних спілок або їх членами, інших організацій працівників, груп працівників, які не є членами профспілок та інших організацій) з питань, які належать до компетенції роботодавця.

2.4. Бере участь у проведенні заходів та дій, передбачених законодавством, колективним договором та іншими спільними документами за умови, якщо їх результати не впливають на зниження ефективності роботи підприємства.

2.5. Обґрунтовує дії і готує рішення роботодавця щодо встановлення нормальних взаємовідносин між адміністрацією підприємства і працівниками, проводить консультації з державними та іншими органами і організаціями з цього приводу.

2.6. Розроблює і після узгодження з представниками працівників подає пропозиції для прийняття адміністрацією рішень для встановлення і реалізації політики та системи регулярних зв'язків роботодавця з організаціями працівників.

2.7. Організовує і бере участь у проведенні заходів: нарад для обміну інформацією, повідомлень для окремих груп працівників, масових інформаційних каналів зв'язку (газет, журналів, бюлетенів, об'яв, виставок, кінофільмів, радіомовлення, телебачення тощо), а також соціологічних досліджень і періодичні збирання пропозицій працівників з питань діяльності підприємства.

2.8. Готує інформацію про роботу підприємства і перспективу його розвитку, у тому числі про умови найму, переводу і звільнення, застосування професійних обов'язків, які мають бути виконані на виробництві або на робочих місцях, можливостях професійного просування, умов праці, охорони праці і гігієни праці, запобігання нещасним випадкам і професійним захворюванням, соціально-побутовому обслуговуванні працівників (медичне обслуговування, харчування, рішення житлових проблем, відпочинку тощо), соціального забезпечення, економічного і фінансового стану підприємства.

2.9. Бере участь в урегулюванні змін в організації виробництва, нормуванні праці, заробітної плати, встановленні гарантій, компенсацій і пільг, участі трудового колективу, окремих груп трудящих та їх представників у формуванні, розподіленні і використанні прибутку, режиму роботи, умов і охорони праці, соціально-побутового обслуговування працівників підприємства та інших питань, які виникають у процесі підприємницької діяльності.

2.10. Розроблює разом з іншими спеціалістами кошториси витрат в обсязі і на умовах, обумовлених згодами між представниками працівників і роботодавця, які необхідні для реалізації колективних договорів.

2.11. Роз'яснює рішення адміністрації з використанням консультацій, дискусій, різних форм співробітництва між представниками роботодавця і представниками працівників.

2.12. Бере участь в урегулюванні суперечностей під час проведення колективних переговорів, організації процедур примирення, складанні протоколів розбіжностей, у які вносяться сформульовані пропозиції сторін, і їх виконання.

2.13. Розроблює методи розглядання звернень і скарг, оскаржень дій і захисту працівників у разі порушення правових норм, нанесення збитку або несправедливого до них ставлення з боку представників роботодавця.

2.14. Під час проведення зборів, мітингів, страйків і пікетів вивчає висунуті вимоги, які ведуть до розв'язання спірних питань.

2.15. Консультує роботодавця, представників адміністрації (керівників підприємства, підрозділів тощо), які уповноважені приймати рішення з питань колективних та індивідуальних трудових відносин.

2.16. Розробляє заходи з контролю виконання колективних договорів і угод.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Спеціаліст з питань вирішення колективних трудових спорів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Спеціаліст з питань вирішення колективних трудових спорів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Спеціаліст з питань вирішення колективних трудових спорів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Спеціаліст з питань вирішення колективних трудових спорів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Спеціаліст з питань вирішення колективних трудових спорів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Спеціаліст з питань вирішення колективних трудових спорів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Спеціаліст з питань вирішення колективних трудових спорів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Спеціаліст з питань вирішення колективних трудових спорів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Спеціаліст з питань вирішення колективних трудових спорів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Спеціаліст з питань вирішення колективних трудових спорів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Спеціаліст з питань вирішення колективних трудових спорів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Спеціаліст з питань вирішення колективних трудових спорів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Спеціаліст з питань вирішення колективних трудових спорів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Спеціаліст з питань вирішення колективних трудових спорів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Спеціаліст з питань вирішення колективних трудових спорів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Спеціаліст з питань вирішення колективних трудових спорів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.