Інструкція для посади "Методист з економічної освіти", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Методист з економічної освіти" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний методист з економічної освіти: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією методиста з економічної освіти I категорії - не менше 2 років. Методист з економічної освіти I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією методиста з економічної освіти II категорії - не менше 2 років. Методист з економічної освіти II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією методиста з економічної освіти - не менше 1 року. Методист з економічної освіти: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, рішення державних органів влади і управління з питань підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали в галузі освіти;
      - перспективи розвитку галузі і підприємства, техніко-економічні показники підприємства;
      - основні технологічні процеси виробництва продукції, яка випускається;
      - види, форми і методи професійного та економічного навчання кадрів;
      - порядок розроблення планів навчання кадрів, навчальних планів, програм та іншої навчальної методичної документації;
      - систему підготовки, атестації та оплати праці викладачів;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Методист з економічної освіти призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Методист з економічної освіти підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Методист з економічної освіти керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Методист з економічної освіти під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує і здійснює навчально-методичну роботу з усіх видів і форм професійної та економічної підготовки кадрів.

2.2. Бере участь у плануванні навчання кадрів, у розробленні навчальних планів і програм, посібників і рекомендацій, складанні розкладу занять навчальних груп, доборі кадрів викладачів.

2.3. Контролює систематичність, якість і відвідування занять, які проводяться, додержання строків навчання, виконання навчальних планів і програм, правильність ведення необхідної навчальної документації.

2.4. Виконує роботу із забезпечення викладачів і слухачів необхідною навчальною і методичною літературою, оснащення кабінетів наочними посібниками і технічними засобами навчання, бере участь у проведенні підсумкових занять.

2.5. Надає допомогу підрозділам підприємства (об'єднання) в організації пропаганди професійних і економічних знань через пресу, радіо, кіно тощо.

2.6. Бере участь у роботі ради підприємства з професійного та економічного навчання кадрів, кваліфікаційних і атестаційних комісій, реалізації їх рішень.

2.7. Вживає заходів щодо вдосконалення форм і методів професійного й економічного навчання, узагальнення і розповсюдження передового досвіду в цій галузі.

2.8. Веде облік роботи з професійного та економічного навчання кадрів, аналізує результати навчання і його ефективність.

2.9. Складає встановлену звітність.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Методист з економічної освіти має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Методист з економічної освіти має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Методист з економічної освіти має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Методист з економічної освіти має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Методист з економічної освіти має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Методист з економічної освіти має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Методист з економічної освіти має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Методист з економічної освіти має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Методист з економічної освіти має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Методист з економічної освіти несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Методист з економічної освіти несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Методист з економічної освіти несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Методист з економічної освіти несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Методист з економічної освіти несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Методист з економічної освіти несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Методист з економічної освіти несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.