Інструкція для посади "Економіст-демограф", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Економіст-демограф" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний економіст-демограф: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією економіста-демографа I категорії - не менше 2 років. Економіст-демограф I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією економіста-демографа II категорії - не менше 2 років. Економіст-демограф II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією економіста-демографа - не менше 1 року. Економіст-демограф: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо рішення соціальних питань і народонаселення, методи проведення соціально-демографічних досліджень;
      - порядок складання регіональних програм розвитку народонаселення, комплексних програм соціального розвитку та підвищення народного добробуту і їх реалізацію;
      - методи планування економічного та соціального розвитку, демографічного прогнозування та моделювання;
      - засоби обчислювальної техніки, які використовуються під час проведення робіт з оптимізації демографічних процесів і здійснення необхідних розрахунків;
      - принципи розроблення заходів ефективної соціальної демографічної політики в цілому по країні і в регіоні;
      - організацію проведення конкретних соціально-демографічних обстежень;
      - порядок обліку і проведення перепису населення, складання регістрів населення;
      - показники, що характеризують відтворення населення, методи їх аналізу;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід проведення демографічних досліджень та розроблення планів соціального розвитку;
      - основи організації виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Економіст-демограф призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Економіст-демограф підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Економіст-демограф керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Економіст-демограф під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розроблює регіональні програми розвитку народонаселення з урахуванням демографічних особливостей території, комплексні програми соціального розвитку та підвищення народного добробуту і здійснює контроль за ходом їх реалізації.

2.2. Складає прогнози чисельності, структури населення і трудових ресурсів.

2.3. Бере участь у розробленні планів економічного та соціального розвитку підприємства, галузі, регіону, забезпечує рішення демографічних проблем, формулює та обґрунтовує конкретні заходи щодо формування трудових ресурсів і оптимізації демографічних процесів на підприємстві, в галузі, регіоні, контролює хід їх реалізації.

2.4. Розроблює науково обґрунтовані загальнодержавні та регіональні соціально-демографічні нормативи.

2.5. Проводить демографічну експертизу планів економічного і соціального розвитку країни та регіону, важливих міжгалузевих і галузевих проектів, проектів освоєння нових територій під час будівництва об'єктів матеріального виробництва та невиробничої сфери.

2.6. Бере участь у роботі з проведення перепису населення, соціально-демографічних обстежень, у розробленні їх програм та інструментарію, аналізує одержані результати.

2.7. Готує необхідні дані та інші матеріали про стан і тенденції демографічного розвитку країни та регіону.

2.8. Розраховує спеціальні демографічні показники (коефіцієнти народжуваності, міграції населення, смертності, одруження, розлучень тощо), складає різні таблиці та необхідні обґрунтування.

2.9. Вивчає досвід проведення регіональної демографічної політики, застосовує його в роботі з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку і культурного рівня населення.

2.10. Забезпечує складання і своєчасне подання встановленої звітності.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Економіст-демограф має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Економіст-демограф має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Економіст-демограф має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Економіст-демограф має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Економіст-демограф має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Економіст-демограф має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Економіст-демограф має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Економіст-демограф має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Економіст-демограф має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Економіст-демограф несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Економіст-демограф несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Економіст-демограф несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Економіст-демограф несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Економіст-демограф несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Економіст-демограф несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Економіст-демограф несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.