Інструкція для посади "Начальник технологічного бюро цеху", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник технологічного бюро цеху" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативні та методичні матеріали з технологічної підготовки виробництва, перспективи технічного розвитку цеху, підприємства;
      - конструкцію виробів або склад продукту, що випускаються цехом;
      - технологію виробництва продукції цеху;
      - технологічне устаткування цеху і принципи його роботи;
      - типові технологічні процеси і режими виробництва;
      - технічні вимоги до сировини, матеріалів і продукції, що випускаються цехом;
      - стандарти, технічні умови і технологічні інструкції;
      - порядок, розроблення та оформлення технічної документації;
      - нормативи витрат сировини, матеріалів, палива, енергії;
      - види браку, способи його запобігання;
      - досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств в галузі виробництва аналогічної продукції;
      - засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку;
      - основи економіки, організації праці, виробництва та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник технологічного бюро цеху призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник технологічного бюро цеху підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник технологічного бюро цеху керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник технологічного бюро цеху під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує технологічну підготовку виробництва в цеху.

2.2. Здійснює керівництво впровадженням розроблених технологічних процесів і режимів виробництва.

2.3. Аналізує і вдосконалює діючі технологічні процеси з метою поліпшення якості продукції, робіт (послуг) і підвищення її конкурентоспроможності, скорочення матеріальних і трудових витрат на виготовлення продукції, виробництво робіт (послуг), поліпшення організації робочих місць, ліквідації браку.

2.4. Забезпечує складання технічних завдань на проектування технологічних процесів, нестандартного устаткування, оснастки, пристроїв та інструменту, виготовлення засобів механізації та автоматизації виробництва.

2.5. Організовує своєчасне забезпечення виробничих дільниць необхідною технічною документацією, контролює внесення в неї змін у зв'язку з коригуванням технологічних процесів.

2.6. Стежить за суворим додержанням технологічних процесів і режимів виробництва в цеху.

2.7. Здійснює контроль за якістю запущених у виробництво сировини, матеріалів та напівфабрикатів, за правильністю визначення витрат матеріалів за розробленим технологічним процесом і бере участь у перегляді встановлених норм витрат сировини, напівфабрикатів, основних та допоміжних матеріалів, а також норм часу (виробітку).

2.8. Вживає заходів щодо впровадження механізації та автоматизації трудомістких і ручних процесів, зниження матеріаломісткості продукції, що випускається.

2.9. Керує роботою з планування цеху, розміщення устаткування, організації робочих місць, їх атестації та раціоналізації, виконання розрахунків виробничих потужностей і завантаження устаткування.

2.10. Бере участь у розробленні та реалізації заходів щодо поліпшення якості продукції, підвищення її конкурентоспроможності та ефективності виробництва.

2.11. Керує робітниками бюро.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник технологічного бюро цеху має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник технологічного бюро цеху має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник технологічного бюро цеху має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник технологічного бюро цеху має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник технологічного бюро цеху має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник технологічного бюро цеху має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник технологічного бюро цеху має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник технологічного бюро цеху має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник технологічного бюро цеху має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник технологічного бюро цеху несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник технологічного бюро цеху несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник технологічного бюро цеху несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник технологічного бюро цеху несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник технологічного бюро цеху несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник технологічного бюро цеху несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник технологічного бюро цеху несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.