Інструкція для посади "Начальник служби безпеки судноводіння", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник служби безпеки судноводіння" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією капітана - не менше 5 років. Знання англійської мови в обсязі, необхідному для ведення листування, ділового й побутового спілкування та оформлення документів (у судноплавних компаніях, сертифікованих згідно з МКУБ - Міжнародним Кодексом з управління безпечною експлуатацією суден та запобіганням забрудненням). 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, статути, накази та інші керівні матеріали, що визначають напрями розвитку водного транспорту та регламентують безпеку судноводіння;
      - міжнародне морське право та національне законодавство стосовно безпеки мореплавства;
      - правила перевезень вантажів водним транспортом;
      - правила класифікаційних товариств та інших контролюючих організацій, під наглядом яких здійснюється експлуатація суден;
      - міжнародні й національні нормативно-правові документи, стандарти (правила та норми), керівництва, настанови й довідкові видання щодо безпеки мореплавання та запобігання забрудненню;
      - перспективні плани міжнародних й національних організацій щодо перегляду чинних, видання нових та скасування (вилучення) застарілих нормативно-правових документів, стандартів (правил та норм) щодо безпеки мореплавання та запобігання забрудненню;
      - сферу діяльності судноплавної компанії, умови експлуатації, експлуатаційно-технічні характеристики та стан суден, кваліфікацію, компетентність та професійну підготовленість суднового штурманського персоналу;
      - правила технічної експлуатації річкового транспорту;
      - технічні засоби судноводіння, навігаційно-штурманські посібники та штурманську документацію щодо своєчасного коригування карт;
      - основи економіки, організації перевезень та управління на транспорті;
      - судноводіння на внутрішніх і морських водних шляхах;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у судноводінні;
      - норми та правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник служби безпеки судноводіння призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник служби безпеки судноводіння підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник служби безпеки судноводіння керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник служби безпеки судноводіння під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво діяльністю служби з розроблення і впровадження заходів, які спрямовано на забезпечення безпеки судноводіння, додержання Статуту служби на суднах, правил та положень, що регламентують роботу суден.

2.2. Забезпечує організацію та проведення інспекційних перевірок суден, контроль організації загальносуднової та штурманської служби на суднах, перевірку додержання на суднах міжнародних, і національних та виданих судноплавною компанією нормативно-правових документів та стандартів (правил та норм) щодо безпеки мореплавства, контроль відповідності оснащення суден засобами навігації та зв'язку, індивідуальними та колективними рятувальними засобами міжнародним та національним нормативам, стану, справності та готовності цих засобів.

2.3. Забезпечує проведення інструктажу та надання допомоги капітанам суден з усіх питань безпеки судноводіння та правильної технічної експлуатації суден, організацію навчання та тренування суднового персоналу з відпрацювання дій у аварійних ситуаціях та боротьбі за живучість.

2.4. Організовує ефективне використання на суднах технічних засобів судноводіння, навігаційно-штурманських посібників та правильне ведення суднової штурманської документації.

2.5. Організовує перевірку забезпечення та постачання суден навігаційними картами, таблицями, посібниками, коректурними матеріалами, керівництвами та настановами з мореплавання і довідниками із судноводіння, штурманським майном, розроблення нормативних та інструктивних документів з безпеки мореплавства, що видаються судноплавною компанією, ведення та відстежування масивів міжнародних і національних нормативно-правових документів та стандартів (правил та норм) з безпеки судноплавства і запобігання забрудненню; організовує забезпечення цими документами та стандартами судна та берегові підрозділи.

2.6. Забезпечує контроль ефективності системи управління безпекою стосовно мореплавства, виявлення невідповідностей, їх усунення та підготовку пропозицій щодо коригуючих дій.

2.7. Здійснює контроль за правильною організацією служби на суднах, розробленням заходів та відпрацюванням дій екіпажу щодо боротьби за живучість судна.

2.8. Контролює виконання в пароплавстві та підпорядкованих йому підприємствах чинних законів, правил та положень, що спрямовані на підвищення безпеки плавання суден та запобігання аварійності.

2.9. Проводить роботу з підвищення якості судноводіння на основі впровадження нових технічних засобів та методів судноводіння.

2.10. Забезпечує перевірку знань судноводіння командного складу флоту, вивчає їх ділові якості, займається добором, розставкою та вихованням судноводійних кадрів.

2.11. Здійснює керівництво та контроль за роботою капітанів-наставників.

2.12. Вивчає та використовує на практиці передові методи вітчизняного та зарубіжного судноводіння.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник служби безпеки судноводіння має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник служби безпеки судноводіння має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник служби безпеки судноводіння має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник служби безпеки судноводіння має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник служби безпеки судноводіння має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник служби безпеки судноводіння має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник служби безпеки судноводіння має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник служби безпеки судноводіння має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник служби безпеки судноводіння має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник служби безпеки судноводіння несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник служби безпеки судноводіння несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник служби безпеки судноводіння несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник служби безпеки судноводіння несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник служби безпеки судноводіння несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник служби безпеки судноводіння несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник служби безпеки судноводіння несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.