Інструкція для посади "Майстер портових майстерень", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер портових майстерень" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, нормативні та інші керівні документи, що стосуються виробничо-господарської діяльності ремонтних майстерень;
      - Статут внутрішнього водного транспорту;
      - Статут з дисципліни працівників річкового транспорту;
      - технічні вимоги щодо продукції ремонтних майстерень, технологію її виробництва;
      - устаткування ремонтних майстерень і правила технічної експлуатації;
      - основи економіки, організації праці, виробництва та управління, нормування праці;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, охорони навколишнього середовища.

1.4. Майстер портових майстерень призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер портових майстерень підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер портових майстерень керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер портових майстерень під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує виконання дільницею в строк планових завдань щодо обсягів виробництва продукції (робіт) з високою якістю, підвищення продуктивності праці, зниження виробничих витрат.

2.2. Забезпечує шляхом видавання оформленого наряду своєчасне доведення виробничих завдань бригадам, а також окремим робітникам, які не входять до складу бригад, відповідно до затвердженого планами та графіками виробництва, чинних норм та умов оплати праці; бере участь у розробленні та розгляданні поточних та перспективних планів, розставляє робітників згідно з технологічним процесом, їх кваліфікацією та фахом, бере участь у тарифікації робіт, а також у присвоєнні кваліфікаційних розрядів робітникам дільниці.

2.3. Організовує впровадження нової техніки та технології; стежить за використанням у виробництві сировини, напівфабрикатів і матеріалів, які відповідають технічним умовам.

2.4. Вносить пропозиції щодо перегляду норм виробітку та розцінок.

2.5. Аналізує наслідки виробничо-господарської діяльності, контролює витрати фонду оплати праці.

2.6. Забезпечує правильність і своєчасність оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоїв.

2.7. Подає пропозиції щодо заохочування робітників, які відзначилися, та накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни, правил технічної експлуатації устаткування, охорони праці, за брак у роботі; забороняє виконання робіт на зіпсованому устаткуванні, застосування неякісного інструменту, пристроїв та контрольно-вимірювальних приладів.

2.8. Проводить роботу з підвищення рівня технічних знань робітників.

2.9. Вживає заходів щодо поліпшення та оздоровлення умов праці відповідно до вимог та норм охорони праці.

2.10. Забезпечує технічно правильну та безпечну експлуатацію устаткування, транспортних і вантажопідйомних засобів, запобіжних пристроїв, санітарно-технічного обладнання, устаткування, стежить за їх справним станом, регулярністю їх ремонту, випробуванням, оглядає на відповідність їх технічним вимогам.

2.11. Організовує проведення інструктажу та навчання робітників безпечного ведення робіт згідно із чинними нормативами.

2.12. Розробляє інструкції з безпечного ведення робіт і після затвердження їх у чинному порядку забезпечує ними робочі місця та робітників.

2.13. Бере участь у складанні планів та заходів щодо поліпшення та оздоровлення умов праці.

2.14. Вживає заходів щодо своєчасного забезпечення робітників спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту.

2.15. Бере участь у розслідуванні нещасних випадків, з'ясовує їх причини і вживає заходів щодо їх усунення.

2.16. Регулярно здійснює перевірку дотримання вимог охорони праці та виробничої санітарії на робочих місцях і в побутових приміщеннях майстерні.

2.17. Подає пропозиції та бере участь у перегляді норм трудових витрат, упроваджує у виробництво технічно обґрунтовані норми, розроблює заходи щодо зниження трудомісткості робіт, втрат робочого часу впродовж зміни.

2.18. Забезпечує дотримання технології робіт; бере участь у заходах щодо визначення умов праці на робочих місцях, віднесення їх до шкідливих та особливо шкідливих видів робіт.

2.19. Забороняє виконання робіт робітниками, які не пройшли перевірки знань, інструктажу з охорони праці, пожежної безпеки, не мають нарядів-допусків (де вони потрібні).

2.20. Забороняє робітникам дільниць експлуатувати вантажопідйомні засоби, верстатне та інше устаткування, яке не пройшло ремонт, огляд, випробування та не відповідає технічним вимогам, а також використовувати несправний інструмент.

2.21. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.22. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер портових майстерень має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер портових майстерень має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер портових майстерень має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер портових майстерень має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер портових майстерень має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер портових майстерень має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер портових майстерень має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер портових майстерень має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер портових майстерень має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер портових майстерень несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер портових майстерень несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер портових майстерень несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер портових майстерень несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер портових майстерень несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер портових майстерень несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер портових майстерень несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.