Інструкція для посади "Шипчандлер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Шипчандлер" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст). Стаж роботи за спеціальністю в галузі комерційної діяльності морського транспорту - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази та інші керівні документи, що стосуються морського агентування суден;
      - нормативні акти, що стосуються комерційної експлуатації та обслуговування флоту;
      - основи організації матеріально-технічного постачання й вантажно-розвантажувальних робіт;
      - правила й порядок приймання й відправлення вантажів, замовлення контейнерів і транспортних засобів, оформлення документів та вантажі, які одержано й відправлено;
      - номенклатуру й норми витрат сировини, матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей, умови їх зберігання й транспортування;
      - основи економіки;
      - англійську мову в обсязі, необхідному для ведення листування, ділового і побутового спілкування та оформлення документів;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Шипчандлер призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Шипчандлер підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Шипчандлер керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Шипчандлер під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує обслуговування судна в порту.

2.2. Одержує за нарядами, заявками та іншими документами товарно-матеріальні цінності, необхідні для судна (сировину, матеріали, устаткування, комплектуючі вироби, інвентар, канцелярське приладдя тощо).

2.3. Допомагає адміністрації судна в налагодженні контактів із місцевими органами влади й торгово-постачальними організаціями.

2.4. Забезпечує своєчасне доставляння товарно-матеріальних цінностей на судно, стежить за їх зберіганням.

2.5. Контролює додержання вимог охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт і доставляння вантажів, які придбано для судна.

2.6. Оформлює необхідну документацію на вантажі, які одержано й відправлено, оплачує за розпорядженням судновласника й капітана судна товари, які було придбано.

2.7. Виконує різноманітні доручення судновласника або капітана, сприяє економії витрат на придбання матеріальних ресурсів.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Шипчандлер має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Шипчандлер має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Шипчандлер має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Шипчандлер має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Шипчандлер має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Шипчандлер має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Шипчандлер має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Шипчандлер має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Шипчандлер має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Шипчандлер несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Шипчандлер несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Шипчандлер несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Шипчандлер несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Шипчандлер несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Шипчандлер несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Шипчандлер несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.