Інструкція для посади "Механік портового флоту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Механік портового флоту" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією механіка на суднах: для бакалавра - не менше 4 років, молодшого спеціаліста - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, нормативні та інші керівні доку менти, що стосуються експлуатації суднового устаткування, організації суднової служби;
      - правила технічної експлуатації флоту;
      - будову та правила технічної експлуатації суднових технічних засобів;
      - правила та нормативні документи Регістру судноплавства України;
      - Положення про ремонт суден на судноремонтних заводах України;
      - нормативні документи стосовно судноремонту;
      - положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ) тощо;
      - теоретичні основи теплотехніки, електротехніки, техніко-експлуатаційні характеристики головних та допоміжних суднових енергетичних установок;
      - основи економіки, організації праці й управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Механік портового флоту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Механік портового флоту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Механік портового флоту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Механік портового флоту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Стежить за справним експлуатаційним технічним станом суден портового флоту та суднового устаткування.

2.2. Контролює роботу членів машинних команд щодо підтримання суден у справному технічному стані та ефективного використання технічних суднових засобів.

2.3. Вживає заходів, які спрямовано на збільшення експлуатаційного періоду, економію паливно-енергетичних та матеріально-технічних ресурсів.

2.4. Здійснює контроль за своєчасним виконання екіпажами суден профілактичного обслуговування механізмів, пристроїв відповідно до регламенту та технічного стану.

2.5. Бере участь у складанні та перевірці ремонтних відомостей, кошторисів та рахунків з ремонту, складанні заявок на змінні запасні частини й матеріали, розробленні та здійсненні заходів, які спрямовано на якісний ремонт, що проводиться силами підприємств та суднових екіпажів.

2.6. Бере участь у розробленні програм теплотехнічних випробувань на суднах, їх проведенні та розробленні заходів щодо економії паливно-мастильних матеріалів, аналізує їх витрати на суднах.

2.7. Контролює рівень знань членів машинних команд суден.

2.8. Сприяє впровадженню на суднах передових методів праці, засобів технічної діагностики й малої механізації, наукової організації технічної експлуатації та раціоналізаторської роботи, економічних методів управління, правил технічної експлуатації суднових технічних засобів.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Механік портового флоту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Механік портового флоту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Механік портового флоту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Механік портового флоту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Механік портового флоту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Механік портового флоту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Механік портового флоту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Механік портового флоту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Механік портового флоту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Механік портового флоту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Механік портового флоту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Механік портового флоту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Механік портового флоту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Механік портового флоту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Механік портового флоту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Механік портового флоту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.