Інструкція для посади "Науковий співробітник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Науковий співробітник" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією молодшого наукового співробітника відповідного напряму наукової діяльності - не менше 3 років. За наявності наукового ступеня або вченого звання - без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, нормативні, методичні та інші керівні документи стосовно напрямів наукових досліджень та розробок, що проводяться;
      - перспективні тенденції розвитку водного транспорту;
      - мету і завдання виконуваних досліджень, наукову інформацію щодо цих досліджень у країні та за кордоном;
      - сучасні технології проведення наукових досліджень;
      - економіку, основи наукової організації праці;
      - вимоги, правила та порядок оформлення наукової та науково-технічної документації;
      - правила й норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Науковий співробітник призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Науковий співробітник підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Науковий співробітник керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Науковий співробітник під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує науково-технічні дослідження та роботи з тематики розвитку водного транспорту, які спрямовані на розробку нової техніки і технології, за окремими розділами (етапами) тем як відповідальний виконавець або спільно з науковим керівником.

2.2. Здійснює складні експерименти та спостереження, збирання, оброблення, аналіз та узагальнення використаних вихідних даних, результатів експериментів та спостережень.

2.3. Вивчає, аналізує й узагальнює науково-технічну інформацію, передовий вітчизняний та світовий досвід за тематикою досліджень.

2.4. Бере участь у підготовці технічних завдань, програм досліджень, планів науково-дослідних розробок.

2.5. Складає наукові звіти за розділами робіт, які були йому доручені.

2.6. Бере участь у підготовці науково-технічної документації щодо виконаних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

2.7. Сприяє проведенню апробацій наукових розробок у виробничих умовах.

2.8. Бере участь у впровадженні результатів наукових досліджень.

2.9. Здійснює розрахунки економічної ефективності впровадження виконаних розробок.

2.10. Узагальнює отримані результати й готує їх до друку у вигляді статей, нормативних та методичних видань.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Науковий співробітник має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Науковий співробітник має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Науковий співробітник має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Науковий співробітник має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Науковий співробітник має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Науковий співробітник має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Науковий співробітник має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Науковий співробітник має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Науковий співробітник має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Науковий співробітник несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Науковий співробітник несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Науковий співробітник несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Науковий співробітник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Науковий співробітник несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Науковий співробітник несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Науковий співробітник несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.