Інструкція для посади "Експерт морський", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Експерт морський" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією, пов'язаною з експлуатацією гідротехнічних споруд та судноплавних шляхів, - не менше 2 років. Наявність свідоцтва компетенції. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, правила, методичні, нормативні та інші керівні документи з питань безпечної експлуатації гідротехнічних споруд та судноплавних шляхів, з нагляду за їх технічним станом;
      - акти міжнародного права стосовно напряму діяльності;
      - види технічних оглядів гідротехнічних споруд, процедури визначення та методи оцінки їх технологічного стану;
      - технології ведення технічного нагляду;
      - класифікацію гідротехнічних споруд та судноплавних шляхів за типами та призначенням;
      - особливості нагляду за різними типами гідротехнічних споруд;
      - основні показники технічного стану елементів споруд;
      - правила проведення промірних робіт на судноплавних шляхах та в акваторіях портів;
      - правила складання технічної документації щодо гідротехнічних споруд та судноплавних шляхів;
      - формування та ведення Реєстру гідротехнічних споруд;
      - організацію та методи проведення випробувань, обстежень, експертиз;
      - методи використання технічних засобів реєстрування інформації;
      - процедури встановлення розмірів збитків і заподіяної шкоди гідротехнічним спорудам, методи визначення їх вартості;
      - форми та правила складання документів, що видаються за результатами технічного огляду;
      - навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства на водних шляхах;
      - методи складання та правила коректури навігаційних карт, порадників та посібників для плавання;
      - основи цивільного та морського права;
      - основи морського страхування;
      - порядок укладання договорів;
      - форми звітної документації та обліку, правила їх оформлення;
      - основи економіки, організації праці та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Експерт морський призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Експерт морський підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Експерт морський керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Експерт морський під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює огляди гідротехнічних споруд та судноплавних шляхів з метою оцінки їх технічного стану, визначення експлуатаційних обмежень, придатності до експлуатації та можливості державної реєстрації.

2.2. Вивчає у разі необхідності технічну проектну та виконавчу документацію щодо гідротехнічних споруд та судноплавних шляхів.

2.3. Здійснює перевірку за результатами технічного контролю їх відповідності до вимог чинних нормативних документів.

2.4. Складає за результатами технічних оглядів експертні висновки.

2.5. Виконує державну реєстрацію гідротехнічних споруд і веде Реєстр гідротехнічних споруд.

2.6. Видає та анулює відповідні документи за результатами наглядової діяльності.

2.7. Надає консультаційну допомогу щодо проектування, будування, проведення випробувань, експлуатації, реконструкції та ремонту гідротехнічних споруд та судноплавних шляхів.

2.8. Бере участь у погодженні нормативних документів з експлуатації і підтримання в працездатному стані гідротехнічних споруд на піднаглядних об'єктах.

2.9. Здійснює контроль за дотриманням експлуатаційними організаціями норм і правил, які регламентують безпечну експлуатацію гідротехнічних споруд.

2.10. Розробляє та надає рекомендації щодо експлуатації гідротехнічних споруд та судноплавних шляхів, облаштування судноплавних шляхів, мінімізації ризиків і збитків, що вже сталися.

2.11. Бере участь у розслідуванні обставин, пов'язаних із пошкодженням гідротехнічних споруд.

2.12. Додержується професійної етики під час з'ясування обставин і причин нанесення збитків власнику гідротехнічних споруд.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Експерт морський має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Експерт морський має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Експерт морський має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Експерт морський має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Експерт морський має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Експерт морський має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Експерт морський має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Експерт морський має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Експерт морський має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Експерт морський несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Експерт морський несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Експерт морський несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Експерт морський несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Експерт морський несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Експерт морський несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Експерт морський несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.