Інструкція для посади "Начальник відділу маркетингу порту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу маркетингу порту" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією, пов'язаною з маркетингом на морському транспорті: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство;
      - постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань маркетингової політики на водному транспорті, з оцінювання фінансово-економічного стану порту та маркетингових показників, що характеризують стан ринку портових послуг;
      - профіль, спеціалізацію й особливості організаційної структури порту;
      - перспективи, вітчизняні й світові тенденції технологічного, економічного та соціального розвитку портів;
      - організацію маркетингової діяльності в галузі морського транспорту;
      - систему маркетингу та менеджмент;
      - методи вивчення ринкової кон'юнктури портових послуг та розроблення заходів з прогнозування вантажопотоків, їх формування та економічного обгрунтування;
      - тарифну політику портів;
      - логістику;
      - організацію рекламної справи;
      - порядок розглядання та підготовки рекламної документації;
      - кошториси витрат щодо маркетингу та рекламних кампаній;
      - види та умови надання портових послуг;
      - основи транспортного права;
      - порядок укладання договорів;
      - основи економіки й зовнішньоекономічної діяльності;
      - етику ділового спілкування та ведення ділових переговорів;
      - основи організації праці й управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник відділу маркетингу порту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу маркетингу порту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу маркетингу порту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу маркетингу порту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює розробку маркетингової політики порту на основі аналізу кон'юнктури ринку портових послуг.

2.2. Вживає заходів щодо збереження існуючих вантажопотоків та залучення нових.

2.3. Планує та контролює усі заходи рекламно-інформаційної діяльності порту.

2.4. Розробляє стратегію рекламної кампанії та заходів щодо створення позитивного іміджу порту (PR-заходи).

2.5. Затверджує рекламний бюджет, контролює його використання та здійснює оцінку ефективності рекламної кампанії.

2.6. Забезпечує підготовку договірної документації щодо виготовлення рекламної продукції.

2.7. Затверджує фірмовий стиль порту та фірмове оформлення рекламної продукції.

2.8. Організовує маркетингові дослідження ринку портових послуг, на основі результатів яких здійснює прогнозування споживчого попиту.

2.9. Затверджує плани маркетингових досліджень порту.

2.10. Бере участь в складанні перспективних планів надання портових послуг.

2.11. Організовує вивчення поглядів, поведінки і переваг споживачів.

2.12. Розробляє пропозиції щодо підвищення якості продукції та обслуговування клієнтури порту.

2.13. Вивчає конкурентну позицію порту на ринку портових послуг та розробляє заходи щодо підвищення його конкурентоспроможності.

2.14. Вивчає досвід завоювання позицій на регіональних і світових ринках.

2.15. Визначає шляхи підвищення конкурентоспроможності на зовнішньому ринку.

2.16. Забезпечує коригування тарифної політики порту з урахуванням кон'юнктури ринку та тарифної політики конкурентів.

2.17. Координує діяльність всіх функціональних підрозділів порту зі збору й аналізу комерційно-економічної інформації та створення бази даних з маркетингу.

2.18. Представляє інтереси порту у сторонніх організаціях з питань маркетингової політики порту.

2.19. Здійснює координацію роботи працівників відділу, контролює ведення встановленої документації.

2.20. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.21. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу маркетингу порту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу маркетингу порту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу маркетингу порту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу маркетингу порту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу маркетингу порту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу маркетингу порту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу маркетингу порту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу маркетингу порту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу маркетингу порту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу маркетингу порту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу маркетингу порту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу маркетингу порту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу маркетингу порту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу маркетингу порту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу маркетингу порту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу маркетингу порту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.