Інструкція для посади "Начальник відділу гідротехнічних та інженерних споруд", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу гідротехнічних та інженерних споруд" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією інженера, пов'язаною з технічною експлуатацією портових споруд, - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, правила, методичні, нормативні та інші керівні документи з питань безпечної експлуатації, ремонту гідротехнічних та інженерних споруд портів і з нагляду за їх технічним станом;
      - Правила технічної експлуатації портових споруд і акваторій;
      - перспективи, вітчизняні і світові тенденції розвитку портів;
      - види технічних оглядів гідротехнічних споруд, процедури визначення та методи оцінки їх технологічного стану;
      - строки проведення технічних оглядів;
      - технології ведення технічного нагляду;
      - основні показники технічного стану елементів споруд;
      - правила складання технічної документації щодо портових споруд;
      - форми та правила складання документів, що видаються за результатами технічних оглядів;
      - технологію ремонту гідротехнічних та інженерних споруд;
      - технічні вимоги до виконання ремонтних робіт;
      - порядок укладання договірної документації;
      - нормативні акти з питань охорони навколишнього середовища;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту;
      - основи економіки, організації праці та управління, основи трудового законодавства.

1.4. Начальник відділу гідротехнічних та інженерних споруд призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу гідротехнічних та інженерних споруд підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу гідротехнічних та інженерних споруд керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу гідротехнічних та інженерних споруд під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює організацію технічної експлуатації портових споруд.

2.2. Забезпечує технічний нагляд за станом, дотриманням режиму експлуатації, ремонтом гідротехнічних та інженерних споруд.

2.3. Контролює виконання вимог щодо забезпечення нормальних умов їх технічної експлуатації усіма структурними підрозділами порту і клієнтурою, що використовує портові споруди.

2.4. Організовує планування і контролює здійснення капітального будівництва в порту, розширення, реконструкцію об'єктів порту, своєчасне введення в дію основних фондів.

2.5. Забезпечує планування ремонту і розглядає технічну документацію на капітальний ремонт портових споруд, будівництво окремих інженерних споруд і на комплексний розвиток порту.

2.6. Бере участь в підготовці вихідних даних та складанні технічних завдань на проектування окремих споруд і на розробку комплексних проектів розвитку порту.

2.7. Організовує ведення та коректуру технічного паспорта порту та портових споруд, складання та коректуру довідника навантажень допустимих на причали і склади.

2.8. Забезпечує підготовку заяв на проектно-пошукові і ремонтні роботи, оформлення договорів з проектними та підрядними організаціями.

2.9. Контролює складання заяв на матеріали та обладнання для капітального будівництва і ремонту портових споруд.

2.10. Бере участь в комісіях з приймання до експлуатації заново побудованих споруд, виконаних робіт з будівництва та ремонту.

2.11. Узгоджує питання, що пов'язані з необхідністю розбирання покриття території порту, контролює виконання земляних робіт.

2.12. Бере участь в розгляданні технічних завдань на ремонтне черпання.

2.13. Організовує перевірки стану підкранових шляхів у встановлені строки.

2.14. Сприяє прийняттю оперативних мір з ліквідації дефектів та пошкоджень портових споруд, що виявлені під час технічних оглядів.

2.15. Бере участь в перевірках відповідності стану та режиму експлуатації портових споруд вимогам протипожежних і санітарних норм.

2.16. Організовує вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду в області технічної експлуатації портових споруд.

2.17. Впроваджує прогресивні методи інженерного обслуговування, утримання в справному стані та ремонту портових споруд.

2.18. Вживає заходів щодо охорони навколишнього середовища.

2.19. Керує підлеглим персоналом.

2.20. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.21. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу гідротехнічних та інженерних споруд має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу гідротехнічних та інженерних споруд має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу гідротехнічних та інженерних споруд має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу гідротехнічних та інженерних споруд має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу гідротехнічних та інженерних споруд має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу гідротехнічних та інженерних споруд має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу гідротехнічних та інженерних споруд має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу гідротехнічних та інженерних споруд має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу гідротехнічних та інженерних споруд має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу гідротехнічних та інженерних споруд несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу гідротехнічних та інженерних споруд несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу гідротехнічних та інженерних споруд несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу гідротехнічних та інженерних споруд несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу гідротехнічних та інженерних споруд несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу гідротехнічних та інженерних споруд несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу гідротехнічних та інженерних споруд несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.