Інструкція для посади "Головний диспетчер порту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний диспетчер порту" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією диспетчера або керівника в галузі управління транспортним процесом: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, правила, положення, інструкції, методичні, нормативні та інші керівні матеріали стосовно організації оперативного управління діяльністю портів, з питань експлуатації флоту;
      - керівні документи, що регламентують роботу суден в акваторії порту;
      - технологічний процес оброблення та комплексне обслуговування суден у портах;
      - особливості організаційної структури порту, перспективи його розвитку;
      - спеціалізацію і територіальне розташування підрозділів порту, виробничі зв'язки між ними;
      - техніко-експлуатаційні характеристики суден, причалів і перевантажувальної техніки портів;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід з організації роботи портів;
      - організацію перевезень вантажів, пасажирів та багажу;
      - технологію та організацію перевантажувальних робіт в портах;
      - порядок укладання договорів;
      - правила оформлення технічної документації;
      - облік і звітність;
      - заходи щодо захисту природного навколишнього середовища;
      - інформатику, технічні засоби оперативного управління виробництвом;
      - економіку;
      - організацію виробництва, праці й управління;
      - трудове законодавство.

1.4. Головний диспетчер порту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний диспетчер порту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний диспетчер порту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний диспетчер порту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво диспетчерською службою порту.

2.2. Визначає, планує і координує роботу щодо забезпечення ритмічної діяльності підрозділів порту, виконання змінно-добових планів і технологічних процесів оброблення суден на причалах порту, здійснення договірних зобов'язань відповідно до встановлених строків.

2.3. Організовує оптимальне планування добової роботи суден в порту.

2.4. Контролює розставлення суден за видами робіт, враховуючи найбільш ефективне їх використання.

2.5. Здійснює регулярний контроль за виконанням суднами графіків руху.

2.6. Вживає необхідних заходів щодо запобігання простоїв суден та порушень графіків руху і планів перевезень.

2.7. Сприяє створенню умов для своєчасного проведення вантажно-розвантажувальних робіт, раціонального використання складських площ, вантажних причалів, портової перевантажувальної техніки.

2.8. Забезпечує оброблення та передачу необхідної оперативно-планової та диспетчерської документації, невідкладне доведення диспетчерською службою порту завдань до виконавців.

2.9. Проводить диспетчерські наради.

2.10. Забезпечує планування та організацію роботи пасажирських суден, коригування їх роботи згідно зі змінами пасажиропотоку та погодних умов.

2.11. Контролює своєчасне забезпечення суден паливно-мастильними матеріалами та надання інших видів портових послуг.

2.12. Здійснює контроль за правильним та своєчасним поданням інформації про штормові попередження.

2.13. Вживає заходів щодо забезпечення безаварійної роботи суден та запобігання забрудненню моря.

2.14. Вивчає передовий вітчизняний і світовий досвід організації оперативно-виробничого планування і диспетчеризації роботи портів.

2.15. Бере участь у розробленні й реалізації заходів щодо удосконалення оперативного планування та управління виробництвом, підвищення його ефективності.

2.16. Впроваджує нові технічні засоби організації та механізації диспетчерської служби.

2.17. Керує роботою диспетчерів, змінних диспетчерів та інших працівників диспетчерської служби, контролює ведення ними диспетчерських журналів та іншої встановленої технічної документації.

2.18. Здійснює контроль за складанням встановленої звітності.

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний диспетчер порту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний диспетчер порту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний диспетчер порту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний диспетчер порту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний диспетчер порту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний диспетчер порту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний диспетчер порту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний диспетчер порту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний диспетчер порту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний диспетчер порту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний диспетчер порту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний диспетчер порту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний диспетчер порту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний диспетчер порту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний диспетчер порту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний диспетчер порту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.