Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Перший заступник начальника інституту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, наявність наукового ступеня. Стаж роботи на керівних посадах у сфері захисту інформації не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відомчі нормативні акти Міністерства освіти та науки України, Держспецзв’язку, інші нормативні документи, що регулюють діяльність Держспецзв’язку у науково-дослідній сфері, Дисциплінарний статут, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій, що стосуються розвитку технічного захисту інформації; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; сучасні методи управління персоналом; основи економіки, фінансів, ринку праці, трудового законодавства, психології праці; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу Інституту у межах делегованих начальником Інституту повноважень, виконує його обов’язки в разі його відсутності. Організовує, забезпечує та контролює виконання завдань Інституту в межах наданої компетенції. Здійснює керівництво діяльністю Інституту у сфері криптографічного захисту інформації. Організовує проведення досліджень та координацію відповідних дій у сфері захисту інформації, що пов’язані з розробленням, виробництвом, використанням, експлуатацією, науковими дослідженнями, наданням послуг у сфері криптографічного та технічного захисту інформації, проведенням відповідних експертиз. Організовує дослідження проблем побудови систем спеціального зв’язку з використанням засобів криптографічного захисту інформації, тенденцій науково-технічного прогресу у сфері захисту інформації. Здійснює нагляд за дотриманням підрозділами Інституту законодавства України з питань, що належать до його компетенції; аналіз стану та тенденцій розвитку у сфері технічного захисту інформації, хід виконання проектів, програм, які стосуються діяльності Інституту, вживає заходів щодо усунення недоліків. Організовує розроблення проектів нормативно-правових актів з питань, що стосуються діяльності Інституту. Здійснює аналітичне та інформаційне забезпечення органів виконавчої влади з питань технічного захисту інформації. Організовує та контролює виконання наукових програм, проектно-конструкторських розробок, сприяє практичному впровадженню досягнень науки та техніки, нових технологій та передового досвіду у діяльність Інституту. Сприяє підвищенню кваліфікації особового складу Інституту, вносить пропозиції щодо проведення цієї роботи та щодо структури підрозділів Інституту. Забезпечує захист державної таємниці за напрямами діяльності Інституту та дотримання особовим складом Інституту вимог чинного законодавства з питань, що належать до компетенції Інституту.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти Інститут в органах Держспецзв’язку, органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції; залучати особовий склад Інституту до розгляду питань, що належать до його повноважень; проводити перевірки та здійснювати контроль з питань, що належать до його компетенції, у сфері криптографічного захисту інформації; отримувати у встановленому порядку інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань; здійснювати особистий прийом особового складу Інституту з питань, що стосуються його компетенції.